Cel projektu

Projekt realizowany w okresie 08.2019 – 07.2020 pozwoli zidentyfikować bariery i problemy związane z niewystarczającą współpracą szkół branżowych z pracodawcami. Realizowane badanie ma mieć na celu bardziej szczegółowe zdiagnozowanie obecnego stanu i form współpracy między szkołami i pracodawcami oraz wypracowanie rekomendacji pozwalających zoptymalizować tę współpracę. Badanie będzie obejmowało część ilościową składającą się z przekrojowych badań ilościowych oraz pogłębiającą część jakościową. Główne obszary badawcze: Ogólna kondycja współpracy pomiędzy firmami i szkołami branżowymi w województwie opolskim, Przyczyny ograniczające współpracę, Czynniki jakie mogą ułatwić nawiązywanie współpracy, Ograniczenia w prowadzeniu nauczania branżowego osób niepełnosprawnych, Wpływ migrantów na system szkolnictwa zawodowego w województwie, Zapotrzebowanie na pracowników wykształconych branżowo, Ocena jakości i aktualności szkolnictwa branżowego, Analiza możliwości zacieśnienia kształcenia kadr nauczających przedmiotów branżowych. Badanie techniką CAPI z uczniami 12 szkół branżowych w woj. opolskim. Łącznie przebadanych zostanie 290 uczniów. Badanie uzupełnione zostanie o badanie jakościowe z nauczycielami oraz opiekunami praktyk zawodowych ze strony pracodawców (techniki IDI – 45 nauczycieli oraz 45 przedstawicieli przedsiębiorstw).Badania uzupełnione zostaną pogłębioną analizą desk research pozwalającą na dokładne zweryfikowanie założeń badawczych z wynikami otrzymanych badań terenowych. Na podstawie badań przygotowany zostanie Raport badawczy, który będzie podstawą do przygotowania i prezentacji stanowisk w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia zgłoszone przez Izbę na forach instytucji dialogu społecznego. Przygotowanych zostanie co najmniej 17 stanowisk/opinii, w tym obowiązkowo 2 na poziomie krajowym (RDS i RRP) oraz 2 na poziomie regionalnym (WRDS i WRRP).