Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Rada Ministrów
przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz niektórych innych
ustaw, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.
Reforma ma przynieść większą efektywność urzędów pracy i
lepiej dopasowane oferty dla bezrobotnych.


Reforma
zakłada:


1. Premiowanie
najefektywniejszych urzędów


Reforma zakłada
wprowadzenie mechanizmu uzależniającego wysokość środków
przyznawanych na wynagrodzenia pracowników urzędów pracy od
efektów działania tych instytucji. Ma to poprawić efektywność
działania urzędów pracy oraz standardów obsługi ich klientów.


Ma się także
zmienić sposób ustalania środków Funduszu Pracy na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie, z uwzględnieniem
efektywności działań aktywizacyjnych urzędów pracy.


2. Konkretne
rozwiązania dla konkretnego bezrobotnego


Poprawa jakości
usług świadczonych przez powiatowy urząd pracy będzie realizowana
przez adresowanie konkretnych rozwiązań do konkretnego
bezrobotnego. Bezrobotny, w zależności od potrzeb i możliwości
aktywizacyjnych, zostanie przypisany do jednego z trzech profili. W
pierwszym profilu będą bezrobotni aktywni, dla których podstawowym
wsparciem będą usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego, i w bardzo ograniczonym zakresie inne formy wsparcia. Do
drugiego profilu wejdą bezrobotni wymagający wsparcia, którzy
korzystać będą ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy,
jakie oferują powiatowe urzędy pracy. Trzeci profil będzie dla
bezrobotnych oddalonych od rynku pracy (długotrwale bezrobotnych),
czyli takich, którzy z różnych powodów są zagrożeni
wykluczeniem społecznym, i takich, którzy z własnego wyboru nie
podejmują zatrudnienia lub uchylają się od legalnej pracy.


3. Pomoc w
powrocie na rynek pracy


W założeniach
do reformy zaproponowano wprowadzenie nowych narzędzi, takich jak:
grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka z Funduszu
Pracy na stworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności
gospodarczej, a także szkolenia organizowane w ramach trójstronnych
umów szkoleniowych zawieranych między starostą, pracodawcą i
instytucją szkoleniową.


Taka forma
pomocy ma dotyczyć głównie osób młodych, osób powyżej 50. roku
życia, rodziców powracających po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowaniem dzieci.


Przewidziano
również nowe instrumenty wspierające zatrudnienie ludzi młodych
na rynku pracy. Planowane jest wprowadzenie rozwiązań aktualnie
testowanych przez projekt pilotażowy „Twoja Kariera – Twój
Wybór”. Program adresowany jest do bezrobotnych, którzy nie
przekroczyli 30. roku życia. Ma im pomóc przełamać bariery
utrudniające wejście na rynek pracy. Proponuje się też zwolnienie
pracodawców, którzy zatrudnią bezrobotnych do 30. roku życia, z
obowiązku opłacania za nich składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zaplanowano refundację
pracodawcy kosztów poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne
za bezrobotnych do 30. roku życia, podejmujących pierwszą pracę.
Rozwiązanie to ułatwi takim osobom zdobycie stażu zawodowego.
Wspierani będą pracodawcy zatrudniający bezrobotnych po 50 roku
życia.


W planach jest
także utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków
Funduszu Pracy, z którego dofinansowywane będzie kształcenie i
szkolenie pracowników.


Proponowane
regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem
zmian dotyczących zapewnienia PUP, WUP, wojewodzie i ministrowi
pracy dostępu do danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego (te
zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.) oraz zmian
dostosowujących przepisy ustawy do ustawy z 24 września 2010 r. o
ewidencji ludności (planowany początek obowiązywania tych zmian to
1 stycznia 2016 r.).


Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 10
lipca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *