Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i
zdrowia ponad 66 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości
z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do 107 tys.
pracujących oraz wyegzekwowanie 102 mln zł zaległych należności
dla ok. 119 tys. zatrudnionych – to tylko niektóre efekty
ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów
pracy.
Dnia 18 czerwca br. ze sprawozdaniem z działalności
PIP w 2012 r. zapoznała się na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony
Pracy. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w
2012 roku przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
Podkreśliła, że zaplanowane zadania zostały w pełni
zrealizowane. Inspektorzy pracy przeprowadzili 89,9 tys. kontroli u
ok. 69 tys. pracodawców i innych podmiotów, zatrudniających
łącznie 3,6 mln osób.
W związku z naruszeniami przepisów w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy wydali ponad 310 tys. decyzji. Do
kontrolowanych pracodawców skierowali także blisko 61 tys.
wystąpień zawierających łącznie ok. 311 tys. wniosków o
usunięcie zastanych nieprawidłowości. Dominowały wnioski
dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy,
przygotowania do pracy i wynagrodzenia.
Inspektorzy pracy ujawnili łącznie 88,6 tys.
wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Na
sprawców wykroczeń nałożyli 18,9 tys. mandatów karnych na kwotę
22,5 mln zł, a do sądów skierowali 3800 wniosków o ukaranie.
W sferze legalności zatrudnienia różnego rodzaju
nieprawidłowości wystąpiły w co drugim spośród skontrolowanych
podmiotów. Wzrosła skala naruszeń dotyczących zawierania umów
cywilnoprawnych w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy o pracę –
inspektorzy pracy zakwestionowali 16 proc. z ponad 37 tys.
zweryfikowanych pod kątem zgodności z przepisami umów
cywilnoprawnych.
Kontrole warunków pracy w zakładach nowo
powstałych, w większości mikroprzedsiębiorstwach działających
od 2011 r. wykazały, że dla jednej trzeciej stanowisk nie
przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego, nie poinformowano pracowników
o zagrożeniach, zasadach ochrony przed zagrożeniami, sposobach
postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających
ich zdrowiu i życiu. Ujawniono przypadki, w których żaden z
pracowników w zakładzie nie odbył wstępnego szkolenia w zakresie
bhp.
Pozytywne tendencje wystąpiły natomiast w
wypadkowości. W porównaniu z rokiem poprzednim o jedną czwartą
spadła liczba ofiar wypadków śmiertelnych badanych przez PIP.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 21 czerwca
2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *