Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Czas
trwania i liczba kontroli PIP w firmie zależy od prowadzonej
działalności i od wielkości firmy, a także od celu jej
przeprowadzania. Ustawa wprowadza możliwość wniesienia sprzeciwu,
jeśli organy kontrolne przekraczają maksymalny czas trwania
kontroli w danym roku kalendarzowym.

Liczba kontroli PIP u przedsiębiorcy może być ograniczona

Problematykę kontroli przeprowadzanych przez inspektorów
Państwowej Inspekcji Pracy regulują dwie ustawy uwzględniające
zapisy ratyfikowanej przez RP Konwencji Międzynarodowej Organizacji
Pracy nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz.U.
z 1997 r. nr 72, poz. 450), t.j.:

Przepisy pierwszej ustawy nie przewidują możliwości
odmowy przeprowadzenia kontroli
przez inspektora PIP nawet w
sytuacji, gdy taka już się odbyła w danym roku kalendarzowym i nie
ograniczają czasu trwania kontroli. Bowiem nie ma ograniczeń
ustawowych co do liczby i czasu trwania kontroli PIP przeprowadzanych
w ciągu roku u danego pracodawcy, a zapis art. 16 Konwencji MOP nr
81 mówi wprost, że przedsiębiorstwa będą kontrolowane tak często
i tak starannie, jak to jest konieczne dla zapewnienia skutecznego
stosowania odpowiednich przepisów prawnych.

Natomiast w sytuacji, gdy sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy
podlegają przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
(ale nieobjętych Konwencją MOP – czyli innych niż działalność
przemysłowa i handlowa) liczba kontroli PIP jest ograniczona
ustawowym rocznym limitem czasu kontroli u danego przedsiębiorcy.

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u takiego
przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

Ustawa wprowadza możliwość wniesienia sprzeciwu (art. 84c)
wobec podjęcia i wykonywania przez organy
kontrolne
czynności z naruszeniem przepisów ustawy. Nie dotyczy
to jednak sytuacji, gdy organ przeprowadza kontrolę między innymi,
kiedy:

Podstawa prawna:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *