Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
W art. 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
zapisano obowiązek przestrzegania przez pracownika przepisów oraz
zasad bhp. Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest dbanie
o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o
porządek i ład w miejscu pracy.
Sumienne wykonywanie tego obowiązku leży nie tylko
w interesie właściciela maszyny lub urządzenia, lecz także samego
pracownika, bowiem sprawna maszyna to spokojniejsza i wydajniejsza
praca. Wymagania dotyczące użytkowania i konserwacji maszyn i
urządzeń, a także zasady ich bezpiecznej obsługi są określone
przez producenta w instrukcji obsługi. Znajomość instrukcji oraz
jej przestrzeganie są istotnymi elementami ww. obowiązku.
W praktyce niekiedy mamy do czynienia z
“pomysłowością” pracowników, np. operator żurawia blokuje
sygnalizator przekroczenia dopuszczalnego udźwigu lub ignoruje jego
sygnały, doprowadzając do złamania lub przewrócenia się żurawia.
Do wypadku może dojść też podczas pracy na tokarce lub
szlifierce, gdy operator zablokuje automatyczny wyłącznik maszyny w
chwili podniesienia osłony uchwytu. Praca przy podniesionej osłonie
grozi np. uszkodzeniem oka tokarza (szlifierza) gorącym wiórem lub
opiłkiem. Podobnie nieład na stanowisku pracy nie tylko utrudnia
samą pracę, ale bywa przyczyną wypadków wskutek np. potknięcia
się o źle ułożone elementy.
Skutkiem braku dbałości o obsługiwaną maszynę i
porządek wokół niej, może być awaria lub wypadek. Dlatego
maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być
utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości
zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i
zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do
których są przeznaczone.
O dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny
oraz zauważonych nieprawidłowościach w jej pracy pracownik
powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego, a maszyna, której
wadliwą pracę lub uszkodzenie stwierdzi w czasie pracy, powinna być
niezwłocznie zatrzymana i wyłączona z zasilania energią.
Wznowienie pracy maszyny bez usunięcia uszkodzenia jest
niedopuszczalne.
Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez
obsługi lub nadzoru, chyba że instrukcja obsługi (dokumentacja
techniczno-ruchowa) na to zezwala. Maszyn będących w ruchu nie
wolno naprawiać, czyścić i smarować, z wyjątkiem smarowania za
pomocą specjalnych urządzeń określonych w dokumentacji.
Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z
ruchomymi elementami nie mogą pracować w odzieży z luźnymi
częściami, jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki,
oraz bez nakryć głowy okrywających włosy. Wiertaczom ponadto nie
wolno trzymać wierconego elementu dłonią w rękawicy roboczej lub
z obandażowanym palcem. Zdarzało się bowiem, że w przypadku
zakleszczenia się wiertła w wierconym przedmiocie, przedmiot ten
zaczepiał o rękawicę lub bandaż i powodował uszkodzenie ręki.
Data publikacji: 23
sierpnia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *