Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu
21 listopada br. w siedzibie Sejmu przyjęła informację Państwowej
Inspekcji Pracy o zatrudnianiu i bezpieczeństwie pracy pracowników
młodocianych. Przedstawiła ją Anna Martuszewicz, wicedyrektor
Departamentu Prawnego GIP. Podkreśliła, że PIP traktuje ocenę
przestrzegania przepisów o zatrudnianiu pracowników młodocianych
jako jeden ze stałych elementów podejmowanych działań
kontrolnych.
W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili
kompleksowe kontrole przestrzegania przepisów prawa dotyczących
zatrudniania pracowników młodocianych u 884 pracodawców.
Zatrudniali oni 3.892 młodocianych. Czynności kontrolne ujawniły
liczne przypadki łamania prawa, co miało znaczący wpływ na
bezpieczeństwo wykonywanej przez młodocianych pracy. Do najczęściej
stwierdzanych nieprawidłowości należały: nieprowadzenie ewidencji
czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych młodocianym w
zakresie przygotowania zawodowego, brak wykazów stanowisk i rodzajów
prac dozwolonych dla celów przygotowania zawodowego, brak wykazów
stanowisk pracy i prac wzbronionych, dopuszczanie młodocianych do
pracy bez wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, a
także bez szkolenia wstępnego w zakresie bhp. Inspektorzy pracy
skierowali do pracodawców blisko 1000 decyzji nakazujących
usunięcie stwierdzonych uchybień oraz skierowali prawie 3100
wniosków o usunięcie nieprawidłowości. Efektem podjętych działań
było poddanie pracowników młodocianych wstępnym i okresowym
badaniom lekarskim, przeprowadzenie szkoleń w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowanie wykazów prac
wzbronionych, wypłacenie zaniżonego wynagrodzenia. Anna
Martuszewicz omówiła także działalność edukacyjno-prewencyjną
PIP skierowaną do pracowników młodocianych, uczniów i innych
młodych pracowników rozpoczynających karierę zawodową.
Przybliżyła posłom m.in. program edukacyjny dla szkół „Kultura
bezpieczeństwa”, konkurs wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy” i kampanię
społeczną adresowaną do uczniów i studentów „Bezpiecznie od
startu”.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 25
listopada 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *