Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na
posiedzeniu 26 lipca br. w siedzibie parlamentu przyjęła informację
Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach kontroli przestrzegania
przepisów dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia i
innych świadczeń ze stosunku pracy z uwzględnieniem branży
budowlanej, a także informację PIP w sprawie dyskryminacji za
względu na płeć w miejscu pracy.
Oba materiały zaprezentowała Halina Tulwin –
dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy.
Podsumowując działania kontrolne PIP w 2012 r. w zakresie
rozliczania czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia stwierdziła, że
najwięcej ujawnionych przez inspektorów pracy uchybień dotyczyło
określania w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub
obwieszczeniu systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy i
okresów rozliczeniowych. Niepokojąca była utrzymująca się wciąż
na wysokim poziomie skala nieprawidłowości w zakresie prowadzenia
ewidencji czasu pracy, ponieważ przekłada się to na prawidłowość
ustalania wynagrodzenia pracownika i innych przysługujących mu
świadczeń związanych z pracą.
Z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom
stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń i
innych świadczeń ze stosunku pracy, w ubiegłym roku inspekcja
zintensyfikowała kontrole ukierunkowane wyłącznie na weryfikację
kwestii płacowych. Szczególną uwagą objęto sektory budowlany i
bankowy.
Głównym problemem – oprócz niewypłacania
wynagrodzenia za pracę – była nieterminowa wypłata wynagrodzeń.
Często dochodziło również do niewypłacania wynagrodzenia za
pracę w godzinach nadliczbowych oraz niewypłacania ekwiwalentu za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
W wyniku działań kontrolnych w 2012 r.
wyegzekwowano kwotę 104,2 mln zł należności tytułem
niewypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
na rzecz 140,8 tys. pracowników. W sektorze budowlanym było to
odpowiednio 1,4 mln zł na rzecz 2 tys. pracowników.
Przedstawiając drugą z przedkładanych posłom
informacji Halina Tulwin podkreśliła, że działalność kontrolna
inspektora pracy w zakresie problematyki dyskryminacji jest bardzo
ograniczona, ponieważ inspektor, jako organ Państwowej Inspekcji
Pracy, nie został ustawowo umocowany do rozstrzygania spraw z tego
zakresu. Inspekcja koncentruje się więc na działaniach o
charakterze prewencyjno-informacyjnym prowadzonych w obszarze równego
traktowania i niedyskryminacji.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł
Mariusz Błaszczak, uczestniczyły: Iwona Hickiewicz – główny
inspektor pracy i Małgorzata Kwiatkowska – zastępca głównego
inspektora pracy.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 31 lipca
2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *