Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
uczestnicy procesu budowlanego są zobligowani do współdziałania
ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy, a stosowanie niezbędnych środków
ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na
terenie budowy.
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i
oznakowany, a w miejscach szczególnie niebezpiecznych powinny być
umieszczone znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz zastosowane
środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń, jak np. bariery
ochronne, siatki itp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i
higieną pracy na stanowiskach pracy powinni sprawować odpowiednio:
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków. Ponadto, jeżeli jednocześnie w tym samym miejscu
wykonują pracę osoby zatrudnione przez różnych pracodawców
(wykonawca, podwykonawcy itp.), pracodawcy ci mają obowiązek
informowania siebie nawzajem oraz pracowników lub ich
przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom
zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.
Niezwykle ważnym obowiązkiem w zakresie bhp jest
sporządzenie planu BIOZ. Plan ten powinien uwzględniać specyfikę
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Ma on
na celu zapewnienie bezpieczeństwa na budowie i ochronę zdrowia
pracowników, przy czym dopilnować jego sporządzenia musi kierownik
budowy zawsze wtedy, gdy czas prowadzenia robót przekracza 30 dni
roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej
20 pracowników albo gdy pracochłonność planowanych robót
przekracza 500 osobodni. Samo opracowanie planu BIOZ nie zapewnia co
prawda przestrzegania przepisów i zasad bhp, jednakże jest on
pierwszym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy na budowie, obejmującym planowanie, przygotowanie, realizację
oraz nadzór i kontrolę na terenie budowy.
Data publikacji: 17
czerwca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *