Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Instrukcja jest swoistą listą poleceń i nakazów,
której zarówno pracodawca, jak i pracownik mają obowiązek
przestrzegać. W przepisach jest mowa o różnych rodzajach
instrukcji, czasem nazwy tych aktów nie zawierają słowa
„instrukcja”, niemniej cel ich jest jeden – zostały
sformułowane po to, żebyśmy stosowali je w pracy zawodowej. Dzięki
temu szanse, że nie zniszczymy maszyny lub narzędzia, że nie
ulegniemy wypadkowi itp. wydatnie wzrastają.
Rodzajów instrukcji można naliczyć kilkanaście.
Są to:
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli
tzw. instrukcja stanowiskowa określająca najważniejsze zasady
postępowania pracownika przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie i
po zakończeniu oraz postępowanie w sytuacji pojawienia się
zagrożenia, w szczególności pożarowego i wypadkowego;
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określająca
m.in. sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z przepisami
przeciwpożarowymi, informująca o usytuowaniu środków służących
do gaszenia pożaru, zasady ogłaszania alarmów o
niebezpieczeństwie, zasady organizacji akcji ratowniczej do czasu
przybycia straży pożarnej oraz oczywiście wykaz osób wyznaczonych
do udzielania pierwszej pomocy i telefonów alarmowych;
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru –
krótki, standardowy wykaz telefonów alarmowych do służb
ratowniczych;
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku – wywieszona w punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w
widocznych miejscach, powinna zawierać wykaz pracowników
przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy;
Instrukcja dotycząca prac związanych ze
stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych –
powinna w szczególności uwzględniać informacje zawarte w kartach
charakterystyki tych substancji i preparatów;
Instrukcja stosowania środków ochrony
indywidualnej –powinna w szczególności określać, na jakich
stanowiskach i jakie ochrony indywidualne powinny być stosowane oraz
jak należy obchodzić się z tymi ochronami;
Instrukcja magazynowa –powinna w szczególności
określać bezpieczne sposoby składowania, pakowania, załadunku i
transportu materiałów niebezpiecznych;
Instrukcja stosowania w zakładzie pracy znaków i
sygnałów bezpieczeństwa – ustalająca celowość i zasady
stosowania w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa,
określająca ich znaczenie oraz zasady zachowania się pracowników,
których te znaki mogą dotyczyć;
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót
budowlanych – powinien opracować i zaznajomić z nią pracowników
wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonywania robót
budowlanych;
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BiOZ) –
ten dokument mający charakter instrukcji sporządza (przed
rozpoczęciem prac) kierownik budowy na podstawie informacji
dotyczącej bhp i opracowywanej przez projektanta obiektu budowlanego
z uwagi na specyfikę tego obiektu;
Instrukcja obsługi (Instrukcja producenta) –
opracowana przez producenta maszyny lub urządzenia i przekazana
nabywcy wraz z każdym egzemplarzem maszyny i w języku jej
użytkownika. Instrukcje te powinny zawierać w szczególności
informacje dotyczące bhp w zakresie: warunków i praktyki
użytkowania maszyn oraz występowania możliwych do przewidzenia
sytuacji nietypowych, a także informacje o niedozwolonych sposobach
jej użytkowania;
Instrukcja montażu – opracowana przez producenta,
np. rusztowania, szalunku (deskowania), dotyczy w szczególności
wymagań technicznych, kwalifikacji monterów oraz bezpieczeństwa
montażu, eksploatacji i demontażu tych rusztowań lub deskowań.
Oczywiście nie wszyscy pracownicy powinni otrzymać
wszystkie ww. instrukcje. Ich dystrybucja zależy od wykonywanej
pracy. Instrukcje należy traktować równie poważnie, jak inne
przepisy. Ich przestrzeganie służy naszemu bezpieczeństwu i
zdrowiu.
Data publikacji: 15
stycznia 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *