Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami i
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy ma charakter bezwzględny i
wynika wprost z obowiązujących przepisów prawnych (art. 2374
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.:
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. – dalej k.p.).
Jego konsekwencją jest wymóg formalnego
potwierdzenia przez pracownika spełnienia powyższej powinności
przez pracodawcę. W myśl bowiem art. 2374 § 3 k.p.
pracownik obowiązany jest poświadczyć na piśmie fakt zapoznania
się z przepisami i zasadami bhp.
W świetle przepisów rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860
z późn. zm.), podpisanie przez pracownika karty szkolenia wstępnego
stanowi nie tylko poświadczenie odbycia instruktażu w zakresie bhp,
ale także potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z
przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanej pracy. Należy
zatem uznać, iż odrębne oświadczenie pracownika potwierdzające
okoliczność zapoznania się z przepisami i zasadami bhp nie jest
wymagane, a wyrażona w treści art. 2374 § 3 k.p.
powinność uzyskania stosownego poświadczenia pracownika zostaje
zrealizowana w formie włączonej do akt osobowych pracownika karty
szkolenia wstępnego, podpisanej uprzednio przez przeszkolonego
pracownika.
Data publikacji: 5
listopada 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *