Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Magazynowanie substancji
chemicznych mogących stwarzać zagrożenie wymaga zachowania
szczególnych środków bezpieczeństwa. Nietrudno bowiem sprowadzić
zagrożenie dla obiektów, w których materiały te są magazynowane,
zatrudnionych w nich pracowników, a także dla otoczenia. Do
substancji niebezpiecznych bez wątpienia należy zaliczyć gazy
palne.
Wśród szerokiego
katalogu substancji niebezpiecznych na szczególną uwagę zasługują
gazy palne, które są wykorzystywane w wielu zakładach pracy.
Niebezpieczeństwo związane z ich magazynowaniem wynika przede
wszystkim z możliwości zapłonu pod wpływem takich czynników jak
wysoka temperatura czy też iskra elektryczna.
Podstawowe wymagania
dotyczące magazynowania gazów palnych zostały zawarte w
rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – dalej r.o.p.b.
Zgodnie z §
7
r.o.p.b. przy używaniu lub przechowywaniu materiałów
niebezpiecznych pożarowo należy:
 • wykonywać
  wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem,
  obróbką, transportem lub składowaniem materiałów
  niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej
  określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o której
  mowa w §
  6
  r.o.p.b. lub zgodnie z warunkami określonymi przez
  producenta;
 • utrzymywać na
  stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego pożarowo nie
  większą niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli
  przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
 • przechowywać zapas
  materiałów niebezpiecznych pożarowo przekraczający wielkość
  określoną w pkt 2 w oddzielnym magazynie przystosowanym do
  takiego celu;
 • przechowywać
  materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający
  powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania
  lub wskutek wzajemnego oddziaływania.
Materiałów
niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach
piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych
i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak
również na tarasach, balkonach i loggiach. Oprócz tych ogólnych
wymagań, dotyczących wszystkich materiałów niebezpiecznych,
wymagania dotyczące przechowywania gazów palnych zostały
doprecyzowane w §
12-14
r.o.p.b. Wśród najważniejszych wymogów należy
wymienić obowiązek, by pomieszczenia magazynowe przeznaczone do
składowania gazów palnych spełniały wymagania określone dla
pomieszczeń zagrożonych wybuchem, jak również by pomieszczenie
magazynowe butli z gazami palnymi umożliwiały chronienie przed
ogrzaniem do temperatury przekraczającej 308,15 K (35°C).
Zwyczajowo omawiane
substancje są transportowane i przechowywane w butlach, które
powinny być oznaczone zgodnie z Polskimi Normami. W celu
odpowiedniego zabezpieczenia w jednym pomieszczeniu mogą być
magazynowane:
 • butle z gazami
  palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrującymi, z wyjątkiem gazów
  utleniających;
 • butle opróżnione
  z butlami napełnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich oddzielnego
  ustawienia.
Butle z gazami palnymi,
pełne lub opróżnione, posiadające stopy, należy ustawiać
jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregując je według
zawartości. Butle z gazami palnymi nieposiadające stóp należy
magazynować w drewnianych ramach w pozycji poziomej (dopuszcza się
układanie butli w stosy o wysokości do 1,5 m). Butle należy
zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne
środki ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami.
Data publikacji: 10
października 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *