Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Badanie typu WE jest
procedurą, według której jednostka notyfikowana bada i następnie
zaświadcza, że zgłoszony do badania (przez producenta lub jego
przedstawiciela, np. handlowego) model maszyny spełnia wymagania
określone w tym rozporządzeniu.
Producent lub jego
upoważniony przedstawiciel powinien sporządzić dla każdego typu
dokumentację techniczną określoną w załączniku
nr 2
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
(Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) – dalej r.z.w.m., a
następnie wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej przedłożyć
dla każdego typu wniosek o przeprowadzenie badania typu WE. Wniosek
powinien zawierać dane producenta, pisemną deklarację, że
wniosek nie został złożony w innej jednostce notyfikowanej oraz
dokumentację techniczną. Ponadto wnioskodawca powinien przekazać
do dyspozycji jednostki notyfikowanej próbkę typu (egzemplarz
maszyny), jeżeli wymaga tego program badań.
Po otrzymaniu wniosku
jednostka notyfikowana bada dokumentację techniczną, sprawdza, czy
dany typ został wyprodukowany zgodnie z tą dokumentacją i ustala,
które elementy zostały zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi
postanowieniami norm zharmonizowanych oraz te elementy, których
projekt nie opiera się na odpowiednich postanowieniach tych norm.
Jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane, jednostka
notyfikowana przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich
kontroli, pomiarów i badań w celu ustalenia, czy przyjęte
rozwiązania spełniają zasadnicze wymagania r.z.w.m. w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Jeżeli natomiast normy
zharmonizowane zostały zastosowane, przeprowadza lub zleca
przeprowadzenie odpowiednich kontroli, pomiarów i badań w celu
sprawdzenia, czy normy te zostały rzeczywiście zastosowane.
Jeżeli dany typ spełnia
przepisy r.z.w.m., jednostka notyfikowana wydaje składającemu
wniosek certyfikat badania typu WE. Certyfikat powinien zawierać
nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
dane niezbędne do zidentyfikowania zatwierdzonego typu, wnioski z
badań i warunki, na jakich został wydany.
Producent i jednostka
notyfikowana mają obowiązek przechowywać kopię tego certyfikatu,
dokumentacji technicznej i wszystkich odpowiednich dokumentów przez
15 lat od daty wydania certyfikatu.
Jeżeli dany typ maszyny
nie spełnia wymagań r.z.w.m., jednostka notyfikowana odmawia
składającemu wniosek wydania certyfikatu badania typu WE, podając
szczegółowe powody odmowy i równocześnie powiadamia o tym fakcie
inne jednostki notyfikowane i ministra właściwego do spraw
gospodarki. Jednostka notyfikowana powinna zapewnić procedurę
odwoławczą.
Wnioskodawca ma
obowiązek informowania jednostki notyfikowanej, która wydała
certyfikat badania typu WE, o wszelkich zmianach wprowadzanych do
zatwierdzonego typu. Jednostka notyfikowana bada te zmiany i albo
potwierdza ważność istniejącego certyfikatu badania typu WE,
albo wydaje nowy certyfikat, jeżeli zmiany mogą mieć wpływ na
zgodność z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa lub z przewidywanymi warunkami użytkowania danego
typu. Na jednostce notyfikowanej spoczywa stały obowiązek
zapewnienia, że certyfikat badania typu WE pozostaje ważny.
Powiadamia ona producenta o wszelkich istotnych zmianach, które
mogłyby mieć wpływ na ważność certyfikatu. Na producencie
danej maszyny spoczywa stały obowiązek zapewnienia, że maszyna ta
jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy technicznej.
Co 5 lat producent
powinien złożyć jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie
przeglądu ważności certyfikatu badania typu WE. Jednostka
notyfikowana odnawia certyfikat badania typu WE na kolejne 5 lat,
jeżeli stwierdzi jego ważność, uwzględniając aktualny stan
wiedzy technicznej. Dokumenty i korespondencję odnoszące się do
procedur badania typu WE sporządza się w języku polskim lub w
innym oficjalnym języku Unii Europejskiej możliwym do
zaakceptowania przez jednostkę notyfikowaną. W przypadku, gdy
ważność certyfikatu badania typu WE nie została odnowiona,
producent powinien zaprzestać wprowadzania do obrotu maszyn danego
typu.
Data publikacji: 13
listopada 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *