Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 22
października br. w siedzibie Sejmu rozpatrzyła materiał Państwowej
Inspekcji Pracy na temat przestrzegania przepisów dotyczących
opieki zdrowotnej nad pracownikami. Leszek Zając, zastępca głównego
inspektora pracy, omówił wyniki kontroli realizacji
profilaktycznych badań lekarskich pracowników, przeprowadzonych
przez inspektorów pracy w roku ubiegłym i pierwszym półroczu br.
Podkreślił, że problematyka badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad nimi oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie
pracy znajduje się w sferze szczególnego zainteresowania inspekcji
pracy. Jest przedmiotem stałych zadań kontrolnych zawartych w
programie działania PIP oraz podstawowym (obok szkoleń w dziedzinie
bhp i oceny ryzyka zawodowego) elementem wszystkich kontroli w
zakresie przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania
pracy.
W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili
ponad 2,7 tys. kontroli przestrzegania przepisów dotyczących
profilaktycznych badań lekarskich obejmujących 135,3 tys.
pracowników. W I półroczu br. takich kontroli było blisko 1,8
tys. w zakładach zatrudniających łącznie 73 tys. pracowników.
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wstępnych
badań lekarskich polegały głównie na kierowaniu pracowników na
badania po pewnym czasie od podjęcia przez nich pracy (zjawisko
zatrudniania na tzw. próbę i minimalizowania kosztów
zatrudnienia); część pracowników objętych kontrolą w ogóle nie
odbyła badań wstępnych do dnia jej przeprowadzenia.
Głównym uchybieniem dotyczącym badań okresowych
było ich niewykonywanie w terminie ustalonym przez lekarza medycyny
pracy. W zakresie badań kontrolnych nieprawidłowości polegały
przede wszystkim na ich braku lub nieterminowym przeprowadzaniu.
Kontrole ujawniły istotne problemy związane z
właściwym przeprowadzaniem badań lekarskich. Część pracodawców,
kierując pracowników na badania, nie określała lub nieprawidłowo
określała stanowiska pracy, na których mieli być lub byli
zatrudnieni. Jednocześnie skierowania nie zawierały informacji o
występowaniu na konkretnych stanowiskach pracy określonych
czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych (w tym
brakowało danych opartych na wynikach badań i pomiarów tych
czynników). Skutkowało to wydawaniem zaświadczeń o
przeprowadzeniu badania lekarskiego, które nie spełniały celu
profilaktycznej ochrony zdrowia.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 24
października 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *