Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Izba Rzemieślnicza w Opolu w na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi Punkt Konsultacyjny KSU w ramach którego świadczone są usługi doradcze – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Usługa doradcza w zależności od problemu jest usługą odpłatna lub częściowo odpłatną. Za każdym razem przy udzielaniu informacji konsultant poprosi państwa o dane teleadresowe, celem przyszłej informacji o aktualizacjach zagadnień związanych ze świadczoną usługą. Usługa doradcza świadczona podczas wizyty w biurze Izby Rzemieślniczej w Opolu po wcześniejszym umówieniu.


Usługa świadczona jest zgodnie z określonym standardem usługi doradczej – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej:
Zakres usługi doradczej – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej
1 Usługa doradcza – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje:
1.1 Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta (zwany dalej również „Etap I”)
1.2 Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na
Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania,
2 Czas realizacji Etapów jest indywidualnie dla każdego Etapu i dla każdego klienta.
3.3 Podstawę rozliczenia usługi stanowi przeprowadzenie I i II Etapu DAP.
4. Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta
4.1 Szczegółowy zakres Etapu I obejmuje:
4.1.1 Analizę potrzeb rozwojowych klienta, która powinna zawierać minimum
następujące elementy:
4.1.1.1 Dane i charakterystyka klienta,
4.1.1.2 Identyfikacja i analiza potrzeb lub problemów – zgłoszonych przez
klienta, zdiagnozowanych przez Konsultanta lub Konsultantów,
o których mowa w pkt 8 niniejszego Standardu (w oparciu o wywiad
z klientem lub analizę dokumentacji związanej z prowadzeniem
działalności gospodarczej) w jednym lub kilku obszarach:
4.1.1.2.1 administracyjno-prawne aspekty rozpoczynania, prowadzenia
i zawieszania lub zamykania działalności gospodarczej,
4.1.1.2.2 marketing przedsiębiorstwa,
4.1.1.2.3 polityka finansowa przedsiębiorstwa,
4.1.1.2.4 aspekty podatkowe,
4.1.1.2.5 rachunkowość,
4.1.1.2.6 zatrudnianie pracowników,
4.1.1.2.7 świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
4.1.1.2.8 prawo ochrony konkurencji,
4.1.1.2.9 społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),
4.1.1.2.10 ochronę własności intelektualnej,
4.1.1.2.11 systemy jakości ISO 9001 i HACCP oraz inne określone
w diagnozie systemy jakości,
4.1.1.2.12 rozwój zasobów ludzkich,
4.1.1.2.13 wykorzystywanie technologii informacyjnych,
4.1.1.2.14 ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie
BIK, baz ZBP, baza UOKiK),
4.1.1.2.15 możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych
źródeł,
4.1.1.2.16 wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
4.1.1.2.17 prawo zamówień publicznych,
4.1.1.2.18 zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP,
podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
4.1.1.2.19 inne, stwierdzone w trakcie analizy.

 Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie
I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowani
5.2 Szczegółowy zakres Etapu II obejmuje:
5.2.1 doradztwo w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach tematycznych spośród
następujących modułów:
5.2.1.1 moduł I – Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej wynikających z podstawowych
dokumentów dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące
wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków
przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu
skarbowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji,
pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.),
5.2.1.2 moduł II – Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie
przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania
marketing mix-u, analizy SWOT, tworzenia opisów produktów i usług,
analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję
strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami,
wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym strony
www, baz danych, np. CEIDG i innych technologii informacyjnych);
5.2.1.3 moduł III – Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy
przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział
obowiązków i odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy, skutki
prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub
zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie
działalności gospodarczej, korzystanie z e-usług dostępnych na ePUAP,
podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, system zarządzania
przedsiębiorstwem, stosowane metody zarządzania, systemy
wspomagających zarządzanie, systemy finansowo-księgowe);
5.2.1.4 moduł IV – Finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie
optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa lub opracowaniu
kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania;
pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami
poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz
controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez
wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań,
zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych
korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio
i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł
pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie,
factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty
bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od
inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych
dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi
instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania
prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe
przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty
płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności
od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem
umowy kredytowej przez bank);
5.2.1.5 moduł V – Rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje profilu
zakładanej działalności, formy opodatkowania, wypełnienie wniosku
o rejestrację w CEIDG/ o wpis do KRS wraz z klientem, dokumenty
składane przy rozpoczynaniu działalności, w tym dokumenty rejestrujące
do ZUS i urzędu skarbowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające
z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.).
5.3 Produktami Etapu II w odniesieniu do modułów wskazanych w pkt 5.2 niniejszego
Standardu mogą być:
5.3.1 wypełnione dokumenty składane w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
5.3.2 wypełnione dokumenty do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń,
opinii, itp. (zgodnie z listą procedur określoną przez Ministerstwo Gospodarki
w ramach programu UEPA upraszczanie i elektronizacja procedur
administracyjnych),
5.3.3 przygotowane wzory umów związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, licencji, patentów, itp.,
5.3.4 wypełnione formularze w bazie CEIDG,
5.3.5 potwierdzenie skorzystania z e-usług dostępnych na ePUAP, profilu zaufanego
ePUAP,
5.3.6 wypełnione wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego,
5.3.7 wypełnione wnioski do GIODO dot. rejestracji baz danych,
5.3.8 opracowany plan marketingowy lub plan promocji,
5.3.9 zalecenia z przeprowadzonego audytu marketingowego,
5.3.10 zalecenia w zakresie wykorzystania e-comerce, SocialMedia w działalności
gospodarczej,
5.3.11 opracowana lista potencjalnych klientów,
5.3.12 lista najlepszych kanałów dystrybucji,
5.3.13 lista najlepszych kanałów promocji i komunikatów promocyjnych,
5.3.14 opisy oferowanych produktów i usług,
5.3.15 zredagowane materiały promocyjne,
5.3.16 przygotowana dokumentacja związana z nawiązaniem współpracy poza
rynkiem lokalnym,
5.3.17 opracowana strategia rozwoju firmy,
5.3.18 opis wirtualizacji organizacji pracy w firmie,
5.3.19 opracowany schemat organizacyjny i zakres obowiązków pracowników/ opis
stanowisk pracy,
5.3.20 opracowany regulamin pracy, regulamin wynagradzania,
5.3.21 opracowany regulamin sklepu internetowego, polityki prywatności,
5.3.22 opracowana dokumentacja wewnętrzna związana z przetwarzaniem danych
osobowych np. polityka bezpieczeństwa danych osobowych,
5.3.23 przygotowany proces rekrutacji nowych pracowników,
5.3.24 wypełnione wnioski o zmianę formy prawnej prowadzonej działalności,
5.3.25 wypełniona dokumentacja związana z zawieszaniem/zamykaniem działalności
gospodarczej,
5.3.26 opracowany kosztorys przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła
finansowania,
5.3.27 opracowane lub zweryfikowane prognozy sprawozdań finansowych, np.
w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow,
5.3.28 raport z porównania dostępnych dla danego klienta źródeł finansowania pod
względem korzyści ekonomicznych (kredyty kupieckie, factoring, pożyczki
i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing,
inne, z zastrzeżeniem pkt. 3.4 niniejszego Standardu) i wybór najkorzystniejszej
formy finansowania wraz z rekomendacją wyboru najkorzystniejszej oferty na
rynku w zakresie wybranej formy finansowania,
5.3.29 przygotowane wezwania do zapłaty wobec dłużników,
5.3.30 przygotowane pozwy do sądu w postępowaniu uproszczonym,
5.3.31 inne zidentyfikowane jako potrzebne do podjęcia działań,

Izba Rzemieślnicza jest ośrodkiem  Krajowego Systemu Usług w ramach, którego udziela wszystkim zainteresowanym nieodpłatnych porad (tzw. usługa informacyjna) z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy.
Usługę informacyjną  stanowi bezpłatna informacja udzielana drogą telefoniczną oraz podczas wizyty w biurze Izby Rzemieślniczej w Opolu.Za każdym razem przy udzielaniu informacji konsultant poprosi państwa o dane teleadresowe firmy, celem przyszłej informacji o aktualizacjach zagadnień związanych ze świadczoną usługą.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *