Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Zgodnie
z powołanym przepisem w obiektach oraz na terenach przyległych do
nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które
mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie
prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych
czynników mogących zainicjować zapłon materiałów
występujących:
w
strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych
do tego celu, spełniających wymagania określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do
użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz.
2203),
w
miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;


użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych
technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami
określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym
kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów
prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania
pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;


garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach
nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika
paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego
pojazdu;

rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów
w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego
składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym
jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o
konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w
pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone
do tego celu podgrzewacze;

rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub
wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym
zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;

składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od
granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym
pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;

użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych
bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń
eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów
wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości
mniejszej niż 0,5 m od:
urządzeń
i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się
do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
linii
kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz
przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz
czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych
siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;

stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z
wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli
zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;

instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji
elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda
wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;

składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej
służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach
w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej
wymaganych wartości określonych w przepisach
techniczno-budowlanych;

składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na
nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji
ogólnej w piwnicach;

przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli
przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i
strychach oraz w piwnicach;

zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich
natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia
powodującego konieczność ewakuacji;

blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób
uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania
pożaru;

lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w
sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości
wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;

wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o
podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana
publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na
wejście do tej sali;

uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
gaśnic
i urządzeń przeciwpożarowych,
przeciwwybuchowych
urządzeń odciążających,
źródeł
wody do celów przeciwpożarowych,
urządzeń
uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi
instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan
bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
wyjść
ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
wyłączników
i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych
instalacji gazowej,
krat
zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz
mieszkania lub pomieszczenia;

napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu
płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;

dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w
obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *