Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.


Budownictwo energooszczędne staje się w UE coraz popularniejsze. Barierą dla jego rozwoju jest jednak niedobór wykwalifikowanych kadr w zawodach budowlanych oraz brak przejrzystego ponadnarodowego systemu porównywania kwalifikacji.

Brak odpowiednich procedur uznawania kwalifikacji ogranicza mobilność pracowników w sektorze budowlanym i rozwój ich kompetencji. Dlatego ponadnarodowy projekt KO-Transfer, w którym wziął udział Związek Rzemiosła Polskiego, postawił sobie za cel stworzenie takiego systemu dla zawodów tej branży, m.in.: cieśli, doradców energetycznych i asystentów technicznych.

Wydajne wykorzystanie energii w budownictwie to ogromne wyzwanie dla europejskich firm. Chodzi tu zarówno o nowe budynki, jak i o tzw. renowację energetyczną, czyli odnawianie już istniejących obiektów w sposób zapewniający minimalizację strat energii. Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi stale rośnie, co przekłada się na wzrastającą ilość zleceń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ze względu na deficyt wyspecjalizowanych pracowników nie zawsze są one jednak w stanie zaspokoić rosnący popyt.

Ponieważ problem ten dotyczy wszystkich krajów Europy, projekt „KO-Transfer” skupił szerokie grono ekspertów z różnych krajów UE: Niemiec, Polski, Belgii, Słowacji i Łotwy, reprezentujących instytucje edukacji zawodowej, uczelnie wyższe, organizacje rzemiosła i firmy z sektora budowlanego. Udział tak wielu specjalistów, umożliwił wszechstronną i rzeczową realizację założeń projektu.

Wyzwaniem, przed którym stanęli partnerzy KO-Transfer, była kwestia zbudowania przejrzystego systemu zdobywania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Europie. Poszczególne kraje UE bardzo różnią się między sobą, sposobami certyfikacji zdobytych przez pracowników kwalifikacji, co zdecydowanie ogranicza ich mobilność na europejskim rynku pracy. Pomocne w zlikwidowaniu tej bariery mają być Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK) i powiązane z nimi, ale tworzone przez każdy kraj UE samodzielnie, Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK). Partnerzy KO-Transfer włączyli się w proces budowy ERK opracowując system opisu i potwierdzania kompetencji. Rezultaty projektu mają być przedmiotem wzajemnego transferu do krajów uczestniczących w KO-Transfer.

Polskę reprezentuje w projekcie trzech partnerów: Związek Rzemiosła Polskiego, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza oraz Politechnika Poznańska. ZRP – jako organizacja pracodawców oraz partner w edukacji narodowej – upatruje w projekcie „KO-Transfer” korzyści zarówno dla firm, jak i dla pracowników. Dzięki stworzeniu przejrzystego ponadnarodowego systemu opisu i uznawania kwalifikacji, europejskie firmy budowlane zyskają szerszy dostęp do pracowników, a polskim specjalistom będzie łatwiej ubiegać się o pracę w krajach Unii. Z rezultatów projektu KO-Transfer mogą korzystać pracownicy – np. cieśle lub doradcy energetyczni, którzy posiadają potwierdzone kwalifikacje zawodowe.

Konferencja pt. „Kompetencje oszczędzają energię” podsumowująca przebieg i rezultaty projektu odbyła się 23 września 2010 roku w Berlinie. Tematami spotkania były m.in.: narodowe kryteria oceny kompetencji i europejski system punktów kredytowych, oszczędność energii jako wyzwanie dla europejskich firm budowlanych oraz kwestie certyfikacji i europejskiej uznawalności kompetencji w kształceniu zawodowym i ustawicznym. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej i Senatu Berlina ds. Edukacji, Nauki i Badań.

Rezultatami projektu KO-Transfer są:
– standardy kompetencyjne oparte na zawodowej aktywności i odpowiedzialności;
– wzorzec kompetencji dla dualnego (łączącego naukę w szkole i w przedsiębiorstwie) i szkolnego programu nauczania oraz dla transferu innowacyjnych programów doskonalenia zawodowego;
– system przyporządkowujący kompetencje do odpowiednich poziomów kwalifikacji w ERK i NRK (w wybranych zawodach) oraz punktów kredytowych;
– certyfikat określający zdobyte kompetencje i punkty kredytowe, który będzie uznawany w krajach uczestniczących w KO-Transfer.

Strona internetowa: www.ko-transfer.eu

Żródło: Związek Rzemiosła Poslkiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *