Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
informujemy, że 18 czerwca Ministerstwo Gospodarki podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu systemowego: „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”
PARP utworzył własny Fundusz Pożyczkowy (FWPI), który będzie udzielać pożyczek mikro- i małym przedsiębiorcom realizującym innowacyjne przedsięwzięcia. FWPI stanowi uzupełnienie oferty pożyczkowej Funduszy działających w Polsce.
Pożyczka będzie mogła zostać udzielona na:
 
1. uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
2. wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi.
 
Kwota udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 200.000 zł oraz wyższa niż 2.000.000 zł na jeden projekt. Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na 8 lat, a stałe oprocentowanie wynosi 6,5%. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco oraz akt notarialny dotyczący poddania się egzekucji przez spółkę.
 
Jednym z warunków przyznania pożyczki będzie przedstawienie przez przedsiębiorcę umowy inwestycyjnej zawartej z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego przedsiębiorcę i jej utrzymanie do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami.
Przedsiębiorca musi także posiadać biznesplan przedsięwzięcia, oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże jego przedsięwzięcia.
 
W przypadku realizacji inwestycji przedsiębiorca będzie musiał:
 
1. zobowiązać się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji oraz
2. zapewnić wkład własny w finansowanie inwestycji w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.
 
Na lipiec br. (od 2 do 31 lipca) zaplanowano pierwszy konkurs, w ramach którego będą przyjmowane wnioski pożyczkowe. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumentacja konkursowa została już zamieszczona na stronie internetowej PARP (http://poig.parp.gov.pl/index/index/2396).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *