Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Jasny,
klarowny, ambitny, kompleksowy, nowoczesny – tak określali w
dyskusji program działania PIP na 2015 r. członkowie Rady Ochrony
Pracy podczas posiedzenia 2 grudnia br. w gmachu Sejmu. Program
przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
 W
nadchodzącym roku Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje
przeprowadzenie 88 tys. kontroli, a do 150 tys. pracodawców,
przedsiębiorców, pracowników i innych osób świadczących pracę,
rolników indywidualnych – skieruje zaproszenia do udziału w
przedsięwzięciach prewencyjno-promocyjnych. W
2015 r. realizowany będzie trzeci etap długofalowych działań
kontrolno-prewencyjnych. Szczególna uwaga ma być zwrócona na
zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, a także na
prawidłowość zawierania i rozwiązywania terminowych umów o
pracę. Działania kontrolne uzupełni kampania
informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę”.

Kontynuowany
ma być wzmożony nadzór nad wybraną grupą zakładów, w których
odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy i wysoki poziom
narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników.
Inspektorzy ocenią, w jakim stopniu pracodawcy angażują się w
 
eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń zawodowych, a
przedstawiciele pracowników – w przeprowadzanie lub aktualizację
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których występują
czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. Kontynuowany będzie
program prewencyjny „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa”
dla małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników).

Wśród
działań długofalowych realizowanych w przyszłym roku znalazły
się także rekontrole w zakładach produkujących lub stosujących
nanomateriały w procesach pracy oraz w laboratoriach na wyższych
uczelniach. Mają one przynieść odpowiedź na pytanie, czy poprawił
się stan ochrony zdrowia pracowników.
W
ramach programu rocznego PIP zamierza intensywnie monitorować stan
przestrzegania przepisów o wypłacie wynagrodzeń oraz położy
nacisk na kontrolę zatrudniania pracowników tymczasowych.
Na
terenach budów, podczas remontów dróg i prac rozbiórkowych
inspektorzy pracy nadal będą zwracać uwagę na eliminację
bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia zatrudnionych. Kontrole
będą powtarzane na wszystkich etapach realizacji inwestycji u
pracodawców lekceważących przepisy.
Do
zakładów, w których w ostatnich latach odnotowano wypadki
śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe, bądź powtarzalność zdarzeń
wypadkowych o podobnych przyczynach, skierowany zostanie program
prewencyjny „Budownictwo. Stop wypadkom”.
Na
nowe tematy ujęte w planie rocznym składają się m.in. kontrole:
zakładów produkcji prefabrykatów budowlanych i cegielni, pracy w
narażeniu na czynniki rakotwórcze i mutagenne,
budowy
i eksploatacji sieci i instalacji gazu ziemnego, eksploatacji
urządzeń elektroenergetycznych w zakładach hutniczych, odlewniach
i zakładach przemysłu maszynowego.
Po
raz pierwszy gruntownym kontrolom zostaną poddane domy pomocy
społecznej. Do PIP napływa bowiem coraz więcej sygnałów, że
dochodzi w nich do naruszania prawa pracy.
Zgodnie
z zaleceniem Rady Ochrony Pracy, w programach prewencyjnych i
działaniach promocyjnych inspekcja zwróci szczególną uwagę na
problematykę przygotowania pracowników do pracy, w tym na szkolenia
wstępne ogólne i stanowiskowe. Skupi się także na młodych
osobach rozpoczynających pracę zawodową, które często ulegają
wypadkom przy pracy, oraz na sprawowaniu prawidłowego nadzoru nad
wykonywaną pracą przez kierownictwo średniego szczebla.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *