Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Związek
Rzemiosła Polskiego przekazuje do wiadomości informację w sprawie
wyników kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad bhp
przy zatrudnianiu młodocianych pracowników
.
Według
wyników przeprowadzonych kontroli najczęstsze przewinienia
pracodawców pojawiające się w tym obszarze polegają m.in.:
a)
na braku ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a
dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego ( 30%
skontrolowanych pracodawców)
b)
na dopuszczaniu młodocianych pracowników do pracy bez wstępnych
badań profilaktycznych i bez wstępnego
szkolenia
w zakresie BHP ( 30% )
c)
na zatrudnianiu młodocianych bez świadectwa lekarskiego
stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywanego zawodu ( 25%
skontrolowanych pracodawców)
d)
na zatrudnianiu młodocianych w porze nocnej i w godzinach
nadliczbowych ( niewielki odsetek )
Główny
Inspektor Pracy podkreśla skuteczność
działań prewencyjnych i promocyjnych przejawiającą się w spadku
liczby przewinień związanych z niewypłacaniem wynagrodzenia
młodocianym oraz spadku ilości uchybień dotyczących udzielania
młodocianym pierwszego urlopu wypoczynkowego.
Za
główną przyczynę uchybień Inspektorat Pracy wskazuje niewiedzę
przedsiębiorców i prowadzenie spraw pracowniczych przez osoby do
tego nieprzygotowane
Efektem kontroli jest wystawienie przez
inspektorów pracy 651 mandatów (od roku 2009) na łączną kwotę
ponad 750 000 zł. z tytułu naruszania praw związanych z
zatrudnianiem młodocianych.
Bardzo
prosimy podejść do
sprawy poważnie i przemyśleć wskazane obszary kontroli pod kątem
swoich zakładów rzemieślniczych. Zachęcamy do stałej współpracy
poprzez spotkania informacyjne oraz przede wszystkim przez szkolenia
w zakresie BHP
organizowane prze Izbę Rzemieślniczą w Opolu.
Informujemy także, że jest możliwość nawiązania stałego
nadzoru pod względem bhp w zakładach rzemieślniczych.
 
W załączniku podajemy dane
dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w
zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących
zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego w latach
2009 – 2012.

Dane dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego w latach 2009 – 2012.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *