Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
W styczniu
2013r. Uniwersytet Opolski zakończył
realizację projektu innowacyjnego testującego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia
na regionalnym rynku pracy
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach
zrealizowanego projektu powstał produkt
finalny
schemat postępowania w sytuacji powrotu mieszkańców z
emigracji zarobkowe
j, zawierający rozwiązania, zalecenia i rekomendacje
w zakresie miejsca i roli poszczególnych instytucji w procesie efektywnej
reintegracji społeczno – zawodowej reemigranta w województwie opolskim.
Elementami składającymi się na produkt finalny są:
 Mapa Drogowa Reemigracji – stanowiąca
całościowy schemat postepowania w sytuacji powrotu mieszkańców z emigracji zarobkowej,
zawierająca także rekomendacje co do działań zmniejszających stopień zagrożenia
dodatkowymi wyjazdami obecnych mieszkańców. Mapa jest wyrazem zgody
i porozumienia aktorów regionalnych i lokalnych w zakresie prawidłowego
wykorzystania do wspólnego oddziaływania na zjawisko reemigracji posiadanych
zasobów instytucjonalnych/ osobowych/finansowych. Jednocześnie stanowi zbiór
najważniejszych wytycznych i rekomendacji pozwalających na prawidłowe
współdziałanie instytucji i organizacji różnego szczebla w przypadku
pojawienia się na rynku pracy reemigranta. Załącznikami do Mapy są:
ü Rozkład Jazdy – poradnik dla urzędnika,
który może być pomocny w kontaktach z osobami powracającymi z zagranicy. Dokument
zawiera rekomendacje i informacje dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy
oraz Urzędów Miast i Gmin, które są podmiotami mającymi najczęstszy kontakt z
reemigrantami. Na jego podstawie instytucje i organizacje poziomu lokalnego
będą w stanie wspólnie współdziałać, wykorzystując ujednoliconą procedurę
postępowania, przeprowadzając reemigranta od potrzeby, którą zgłaszał, do
efektu, którego oczekiwał. Ponadto dokument zawiera zbiór dobrych praktyk,
które pomogą rozwiązywać złożone problemy postepowania.
ü Przewodnik Reemigranta – poradnik
adresowany do osób poszukujących informacji w zakresie znalezienia
określonej pomocy, poruszania się po rynku pracy i lokalnych instytucjach
wsparcia. Dokument został podzielony na osobne moduły dotyczące różnych
aspektów życia i mający za zadanie w sposób przystępny pomóc reemigrantowi
w zidentyfikowaniu potrzeb związanych z powrotem, a następnie skazać
optymalną ścieżkę postepowania.
ü Warsztaty interaktywne – scenariusz 2
warsztatów, tj. warsztatu psychologicznego „Czym jest stres i jak sobie z nim
radzić” oraz warsztatu grupowego poradnictwa zawodowego „Indywidualny Plan
Działania”. Materiały dotyczące warsztatów składają się z: programu zajęć, scenariusza
zajęć, załączników oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników.
Ostateczny
kształt wypracowanych podczas realizacji projektu innowacyjnego narzędzi, powstał
po serii spotkań testujących przy uwzględnieniu grupy docelowej użytkowników
i odbiorców efektów projektu, tj.:
     
instytucji publicznych, z którymi styka się
reemigrant zobowiązany do załatwienia różnorodnych spraw związanych z powrotem
z zagranicy,
     
organizacji około instytucjonalnych i non
profit, których przedmiotem działania jest wspieranie osób w szczególnej
sytuacji i minimalizowanie dysfunkcji społecznych bez szczególnego wyróżnienia
obszaru zainteresowania misyjnego względem migrantów,
     
reemigrantów, którzy ze względu na różne
okoliczności podjęli decyzję o powrocie do regionu.
Informacja
o produkcie finalnym została zamieszczona na stronie:
www.migracje.uni.opole.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *