Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego informuje, że młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego, dla których dokształcanie teoretyczne organizuje pracodawca, nie podlegają ustawowemu zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, za wyjątkiem sytuacji kiedy u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wyjaśnienia Departamentu Prawa Pracy (pismo znak: DPR-I.412.61.2020.MP z dnia 4.11.2020 r.) na temat stosowania art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.):

„ Zgodnie z przepisami § 1a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1870) w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

    szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół podstawowych dla dorosłych;
    szkół ponadpodstawowych;
    placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Jednocześnie zgodnie ze znowelizowanym art. 15f ust. 1 ww. ustawy (przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, Dz. U. 2020 poz. 1747, które weszły w życie z mocą od dnia 1 września 2020 r.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że młodociani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz. U. z 2018, poz. 2010, z późn. zm.) – są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r.

Natomiast w wyżej wymienionym okresie, zgodnie z art. 15f ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r., nie będą zwolnieni ze świadczenia pracy ci młodociani pracownicy, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów). Tacy młodociani pracownicy będą zwolnieni ze świadczenia pracy tylko w przypadku, gdy  u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

wyciąg z w/w  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.

§ 10. 1. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu:

    kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo
    kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, albo
    organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie.

Informujemy też, że w/w opinia została przekazana do Pana Piotra Bartosiaka Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *