Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Izba Rzemieślnicza w Opolu od 01.01.2017 r. realizuje projekt pn.: „Młodzi na czasie – czas na pracę”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:
Kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 osób młodych tzw. młodzieży NEET z województwa opolskiego.

Adresaci projektu (grupa docelowa):
59 osób młodych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP, ani studenci studiów stacjonarnych. Możliwy jest udział studentów studiów zaocznych o ile nie pracują i spełniają kryteria młodzieży NEET. Pierwszeństwo udziału mają:
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach (maks. średnie wykształcenie),
osoby długotrwale bezrobotne.

Wsparcie w projekcie:
1. Diagnoza potrzeb i poradnictwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
dla 100% Uczestników projektu
Dodatkowo – dobór szkoleń zawodowych
dla minimum 40% Uczestników projektu z największą luką kompetencyjną.
2. Szkolenia zawodowe
w zawodach rzemieślniczych, kończące się egzaminem czeladniczym dla 40% Uczestników projektu.
3. Pośrednictwo pracy
dla 100% Uczestników projektu.
4. Staż zawodowy
płatny, odbywany w zdiagnozowanym i/lub nabytym poprzez szkolenie zawodzie, w pobliżu miejscu zamieszkania dla:
– 29 Uczestników projektu na okres 6 miesięcy;
– 30 Uczestników projektu na okres 3 miesięcy.

GWARANCJA ZATRUDNIENIA NA MINIMUM 0,5 ETATU
NA OKRES CO NAJMNIEJ 3 MIESIĘCY OD DNIA ZAKOŃCZENIA STAŻU dla:
– 17 % z wszystkich Uczestników projektu z niepełnosprawnościami;
– 48% z wszystkich Uczestników projektu o niskich kwalifikacjach;
– 35% z wszystkich Uczestników projektu będących osobami długotrwale bezrobotnymi;
– 43% z wszystkich wyżej niewymienionych grup.

Ruszył nabór do projektu “Młodzi na czasie – czas na pracę“. Zapraszamy kandydatów na Uczestników projektu, jak i podmioty chcące przyjąć stażystę.

Dokumenty do pobrania dla Uczestnika:
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny (doc)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o kwalifikowalności kandydata (doc)
Załącznik nr 3 – Zgoda rodzica, opiekuna prawnego (doc)

Dokumenty dla Organizatora stażu:
Załącznik nr 10 – Zgłoszenie Organizatora stażu – zgoda na przyjęcie stażysty (doc)
Wzór umowy stażowej wraz z załącznikami projekt Młodzi na czasie – czas na pracę (pdf)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pdf)

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie 1.2.1 POWER Młodzi na czasie – czas na pracę (doc)

Więcej informacji:

Biuro projektu – Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
tel. 77 454 31 73 wew. 27
e-mail: michal.rutkowski@dotacje.izbarzem.opole.pl
www: www.izbarzem.opole.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *