Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Izba Rzemieślnicza w Opolu w partnerstwie z Euro Support W.Rurynkiewicz sp.j. realizuje projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. “Moja przyszłość-moja firma
nr projektu RPOP.07.03.00-16-0001/16
Działanie 7.3 „Zakładanie działalności gospodarczej” RPO WO 2014-2020

Cel projektu:
Projekt ma na celu powstanie 46 nowych przedsiębiorstw w woj. opolskim. W jego ramach 70 osób (w tym min. 35 kobiet) zostanie objętych kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym i uzyska szeroką wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzi przy pomocy doradców wnioski o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W wyniku oceny złożonych wniosków 46 najlepszych osób otrzyma środki (dotacje) na jej utworzenie. Wszystkie 46 podmiotów uzyska także wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze i finansowe. Do projektu zrekrutowane zostaną wyłącznie osoby powyżej 29r.ż. (po dniu 30-tych urodzin) pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6r.ż.lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż., migranci powrotni i imigranci.

Wsparcie w projekcie:
Projekt zakłada ścieżkę składającą się ze szkoleń i doradztwa dających wiedzę o prowadzeniu działalności gospodarczej, dotacji w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej, wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego związanego z prowadzeniem działalności oraz wsparcia pomostowego finansowego na 6/12 m-cy w kwocie do 1000 zł/m-c.

Regulamin rekrutacji:
Regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny dla kandydatów zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu www.dotacje.izbarzem.opole.pl  po ich zaakceptowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Więcej informacji: www.dotacje.izbarzem.opole.pl
Biuro projektu:
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
tel.: 77 454 31 73 wew. 27
kom. 508 129 940
e-mail: dotacje@izbarzem.opole.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *