Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych równolegle realizowanych części: praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Naukę zawodu może podjąć młodociany, który:
* ukończył 16 rok życia,
* ukończył gimnazjum
* posiada odpowiedni stan zdrowia

1. Okres nauki zawodu
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników odbywa się w formie nauki zawodu i trwa od 24 do 36 m-cy.
W wyjątkowych przypadkach Izba Rzemieślnicza na wniosek ucznia i za zgodą pracodawcy może okres nauki przedłużyć lub skrócić:
– skrócenie czasu trwania nauki nie więcej niż o 12 miesięcy może dotyczyć jedynie tych młodocianych, którzy nie dokształcają się w szkole zasadniczej,
– przedłużenie nie więcej niż o 12 miesięcy może dotyczyć jedynie tych młodocianych, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy, a w innych uzasadnionych przypadkach nie więcej niż o 6 miesiecy,
Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym. Pracodawca finansuje koszty przeprowadzenia egzaminu czeladniczego w pierwszym wyznaczonym terminie.

2. Wynagrodzenie ucznia
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:
– I rok nauki niemniej niż 4%
– II rok nauki niemniej niż 5%
– III rok nauki nie mniej niż 6%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłaszanego przez GUS)

3. Zawarcie umowy
Umowa o pracę w celu nauki zawodu jest sporządzona w cechu i podpisują ją pracodawca – właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń – pracownik młodociany, a jeżeli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jego prawny opiekun.

4. Uprawnienia do szkolenia uczniów
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może prowadzić właściciel zakładu rzemieślniczego, bądź wyznaczony prze niego pracownik. Osoba szkoląca musi posiadać, co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, w którym będzie prowadzona nauka oraz ukończy kurs pedagogiczny.

5. Obowiązujące akty prawne
* Ustawa z dn. 26 czerwca 1974r kodeks pracy (Dz. .U. Nr.24, poz.141 ze zmianami ) Dział IX “Zatrudnianie młodocianych”, (tekst ujednolicony po zmianie z 14.11.2003r – Dz.U. nr 213 z 15.12.2003r poz.2081 stan prawny na 1.01.2004r.
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 lipca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym ( Dz.U. 127 poz. 1091 z dn.10 sierpnia 2002r)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz.U. Nr. 60 poz. 278)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. ( Dz. U. Nr. 197 poz. 1663)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz. U. Nr. 113. poz. 988)
* Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. 192 poz. 1875)
* Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r.( tekst jednolity Dz.U. z 1996 nr 67 poz.329. zmiany Dz.U. nr106 poz.496)
* Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r ( tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr.112, poz .979 )
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Zawodowej i Sportu z dn.18 kwietnia 2002r. w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz.U.Nr.63 poz. 571 z dn. 23 maja 29002r.)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 grudnia 2002r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ( Dz.U.Nr. 222 poz.1868)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 05 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum ( Dz.U.Nr. 214 poz.1808 )
* Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 24 marca 1995r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U.Nr.35 poz. 173 rozdz.5) zmiany w 2000r Dz.U.Nr 14 poz. 176 art.27 c)
* Ustawa z dn. 20 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty.(Dz.U.Nr.6 poz. 65 z 2003r.)
* Rozporządzenie Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 maja 2003r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń ( Dz.U. Nr. 100. poz.931)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
* Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.03 lutego 2003r. w sprawie przygotowania standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. (Dz.U. 49 poz.411 z dn. 24 marca 2003r.)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.05 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum.

Dokumenty do pobrania:
Zaświadczenie ukończenia nauki
Podanie o skrócenie, przedłużenie nauki zawodu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *