Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Mimo że co do zasady środki ochrony indywidualnej
powinny być przeznaczone do osobistego użytku przez danego
pracownika, w wyjątkowych przypadkach mogą one być stosowane przez
więcej niż jedną osobę.
Stosownie do art. 2376 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, poz. 94) pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi
nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (w tym odzież ochronną)
zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz
informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Rodzaje tych środków, których stosowanie na
określonych stanowiskach jest niezbędne, a także przewidywane
okresy użytkowania odzieży i obuwia ustala pracodawca.
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650) środki ochrony indywidualnej powinny być
przeznaczone do osobistego użytku. Istnieją jednak odstępstwa od
tej reguły. W wyjątkowych przypadkach przepisy dopuszczają, aby
środki ochrony indywidualnej były używane przez więcej niż jedną
osobę, jeśli pracodawca podejmie działania wykluczające
niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie lub higienę
użytkowników.
Takim przypadkiem może być wielorazowa odzież
medyczna stosowana przez personel medyczny w podmiocie leczniczym
(m.in. fartuchy, spodnie, bluzy, obuwie operacyjne itp.). Wynika to z
faktu, że odzież ta – ze względu na specyfikę pracy, a także
szczególny reżim sanitarny – podlega częstej zmianie. Biorąc
pod uwagę słabą kondycję finansową krajowych podmiotów
leczniczych, których pracodawcy mieliby poważne trudności z
zapewnieniem kilku kompletów odzieży dla każdego z pracowników
zatrudnionych na poszczególnych zmianach roboczych, pracodawcy
takich podmiotów wypełniają obowiązek zapewnienia odzieży
ochronnej poprzez zakup mniejszych ilości tej odzieży, bez
przydziału dla konkretnych pracowników. Odzież jest dobiera według
rozmiarów i wykorzystywana wedle potrzeb. Takie rozwiązanie jest
dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich procesów prania
i dezynfekcji, czego – ze względu na wymagania określone w
przepisach higieniczno-sanitarnych – pracodawcy i tak mają
obowiązek przestrzegać.
Pranie i dezynfekcja odzieży ochronnej umożliwia
jej stosowanie przez różnych pracowników, bez konieczności
indywidualnego (imiennego) przypisania konkretnych egzemplarzy do
konkretnych pracowników.
Data publikacji: 14 marca
2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *