Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Choć o zasiłek opiekuńczy z powodu choroby niani
rodzice mogli się ubiegać już od 13 lipca br., dopiero dziś
wchodzą w życie przepisy, na podstawie których pracodawca może
usprawiedliwić taką nieobecność pracownika w pracy.
W dniu dzisiejszym zmienia się rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281, z późn.
zm.). Rozporządzenie to zostało zmienione przez rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania
nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
(Dz. U. poz. 1359), które wchodzi w życie 22 listopada br.
Od 22 listopada 2013 r. dowodami
usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są dodatkowo:
1) oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia
okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez
pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu
nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, do którego dziecko
uczęszcza (dotychczas taką okolicznością było tylko zamknięcie
żłobka, przedszkola lub szkoły),
2) oświadczenie pracownika o chorobie niani lub
dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym
mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego
wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do
pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za
zgodność z oryginałem – w przypadku choroby niani, z którą
rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w
ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), lub dziennego opiekuna,
sprawujących opiekę nad dzieckiem.
Zmiana uprawniająca rodziców do ubiegania się o
zasiłek opiekuńczy z powyższych przyczyn weszła w życie już w
lipcu.
Od 13 lipca 2013 r. (na podstawie art. 32 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) rodzice
są bowiem uprawnieni do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8
lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego oraz
w przypadku choroby dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad
dzieckiem (dziennym opiekunem jest osoba fizyczna sprawująca opiekę
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, zatrudniana
przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, na podstawie umowy o świadczenie usług, do
której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).
Od 13 lipca 2013 r. zasiłek opiekuńczy przysługuje
rodzicom również w przypadku choroby niani. Dotyczy to jednak tylko
niani, z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. Nr 45, poz. 235).
Dopiero dzisiaj jednak weszła w życie odpowiednia
zmiana zasad dotyczących usprawiedliwiania nieobecności pracownika
w pracy.

 

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia
22 listopada 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *