Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Opole, dnia 15 marca 2012

OGŁOSZENIE

1. Izba Rzemieślnicza w Opolu zwana dalej Zamawiającym, ogłasza nabór na doradców, których zakres zadań obejmował będzie świadczenie usługi doradczej asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, zgodnie ze „Standardem usługi doradczej – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej” oraz  usługi doradczej asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie ze „Standardem usługi doradczej – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”. Ww standardy dostępne są na stronach:
http://www.parp.gov.pl/files/74/150/224/516/12448.pdf  oraz
http://pokl.parp.gov.pl/files/74/150/224/516/12449.pdf .
2. Nazwa i kod zamówienia zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV) to 79400000-8 –   Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne.
3. Zadanie realizowane na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Z postępowania wyłączone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Wykonawca spełnia następujące kryteria obligatoryjne:
• Posiada wykształcenie wyższe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi lub wykształcenie wyższe oraz ukończone szkolenia lub studia podyplomowe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi lub certyfikat księgowy, uprawnienia biegłego rewidenta bądź doradcy podatkowego oraz
• Wykaże co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług doradczych lub co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej ze świadczonymi usługami doradczymi oraz
• Podda się ocenie zdolności sprzedażowych realizowanej w formie szkolenia z oceną uczestniczącą lub samej ocenie.
6. Wprowadza się następujące kryteria fakultatywne:
• Wykonawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia oferty wyświadczył przynajmniej 10 usług doradczych/informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości na rzecz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – 10 pkt
• Wykonawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia oferty wyświadczył przynajmniej 10 usług doradczych/informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą – 10 pkt.
• Wykonawca wykaże współpracę z instytucjami świadczącymi usługi na rzecz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą i osób prowadzących działalność gospodarczą – 1 pkt za każdą instytucję, z którą współpraca zostanie udokumentowana, maksymalnie 10 punktów.
• Wykonawca wskaże metody dotarcia do klienta – 1 pkt za każdą wskazaną metodę, maks. 10 punktów.
• Wykonawca wykaże się dłuższym niż 2 lata doświadczeniem w zakresie świadczenia usług doradczych/informacyjnych dla przedsiębiorców i/lub osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – 5 pkt za więcej niż 2 lata doświadczenie i nie więcej niż 5 lat doświadczenia, 10 pkt za powyżej 5 lat doświadczenia.
7. Formę udokumentowania spełnienia kryteriów fakultatywnych stanowią zapisy formularza ofertowego, w tym wskazanie osób/firm/instytucji, z którymi Wykonawca współpracował lub na rzecz których świadczył usługi wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osób, które potwierdzą, że wskazane w ramach kryteriów fakultatywnych informację są zgodne ze stanem faktycznym. Zamawiający dopuszcza również złożenie załączników fakultatywnych – listy polecające, referencje itp.
8. W razie otrzymania przez Zamawiającego 3 lub maksymalnie 4 ofert, kryteria fakultatywne nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.
9. Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze minimum 3, a maksymalnie 4 oferty spełniające kryteria obligatoryjne, które uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów w ramach kryteriów fakultatywnych. Liczba ofert (3 lub 4) uzależniona jest od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego zidentyfikowanego na etapie wyboru ofert.
10. W przypadku, gdy wybór najlepszej oferty zgodnie z zapisami pkt. 8  będzie niemożliwy, gdyż dwaj lub więcej Wykonawców uzyska taką samą łączną liczbę punktów, o udzieleniu zamówienia decydować w przypadku tych Wykonawców będzie kolejność zgłoszeń.
11. Każdy Wykonawca składa formularz oferty, wraz z fakultatywnymi załącznikami z zachowaniem formy pisemnej.
12. Miejsce składania ofert: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole. Ofertę należy złożyć osobiście w miejscu składania ofert lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres podany w zdaniu poprzednim. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert będą odrzucone.
13. Termin składania ofert: 30 marca 2012 r. do godz. 12.00.
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2012 r. o godzinie 13.00. Wybór ofert nastąpi do dnia 3 kwietnia 2012 r. do końca dnia roboczego. Informacja o wynikach postępowania zostanie rozesłana do każdego wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.
15. Wybór wykonawców nie jest realizowany w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. Informacje na temat postępowania można uzyskać pod adresem e-mail: pkopole@izbarzem.opole.pl.

Załączniki:
1.Pełna treść ogłoszenia w pdf
2. Formularz oferty w postępowaniu na doradcę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *