Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Prezydent Bronisław
Komorowski wystąpił z inicjatywą legislacyjną i przygotował
projekt zmian w Kodeksie pracy oraz niektórych innych ustaw.
Przewiduje on, że zamiast obecnie przysługujących rodzicom dwóch
dni opieki nad dzieckiem do wykorzystania będzie 16 godzin.

To jedna z wielu
zmian zaproponowanych przez prezydenta w obszernym projekcie
nowelizacji wielu ustaw przygotowanego w ramach Programu Polityki
Rodzinnej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „Dobry Klimat dla
Rodziny”.

Takie rozwiązanie
powoduje, że rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać czas i
brać zwolnienie od pracy odpowiednio do faktycznych potrzeb
związanych z wychowywaniem dzieci. Często bowiem różne życiowe
sytuacje, wydarzenia z życia dziecka, sprawy związane z obowiązkami
szkolnymi dzieci powodują, że rodzic potrzebuje kilku godzin by
załatwić sprawę. Tymczasem obecne przepisy wymuszają konieczność
skorzystania z całego dnia opieki. Dlatego prezydent uznał, że
lepszym rozwiązaniem będzie zastąpienie obecnych dwóch dni
zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem do lat 14 szesnastoma
godzinami. W przypadku osób zatrudnionych na niepełny etat czas ten
byłby ustalany proporcjonalnie do wymiaru pracy. Wówczas niepełną
godzinę – jak wskazuje projekt – trzeba byłoby zaokrąglać w
górę.
I choć na pierwszy
rzut oka wydaje się, że ta propozycja to wyłącznie pozytywne
rozwiązanie, to jednak wywołała zastrzeżenia partnerów
społecznych. Zarzucają oni, że nie uwzględnia obowiązujących
systemów czasu pracy. Mogą na niej stracić osoby wykonujące
obowiązki np. w systemie 12 godzin pracy na 24 godziny odpoczynku.
Pracodawcy zwracają uwagę, że powodzenie proponowanego rozwiązania
zależy od tego, czy wykorzystanie zwolnienia będzie ustalane się z
odpowiednim wyprzedzeniem. Sama elastyczność w korzystaniu z opieki
na dziecko może być zaletą. Dla jednego korzystniejszym
rozwiązaniem może być zwolnienie pracownika kilkakrotnie na kilka
godzin niż dwa razy na cały dzień pracy, bo nie trzeba szukać za
niego zastępstwa.

Prezydencki projekt
noweli Kodeksu pracy zawiera kompleksowe propozycje zmian w urlopach:
macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym. Odpowiednie propozycje
przewidziano także w ustawach: Karta Nauczyciela, o Policji, o
Straży Granicznej, o Państwowej Straży Pożarnej, o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, o
systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o Biurze
Ochrony Rządu, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu, o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych, o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, o swobodzie działalności gospodarczej,
Prawo o szkolnictwie wyższym, o służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, o
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *