Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Rok 2014 r. jest ostatnim
rokiem, w którym ZUS będzie ustalał prawo do mieszanych świadczeń
emerytalnych dla osób, które w tym roku osiągną powszechny wiek
emerytalny.
Zasady obliczania tzw.
emerytury mieszanej określa art. 183 ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim, osoby urodzone
po 31 grudnia 1948 r. (z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy pobrali
emeryturę na podstawie przepisów art. 46 lub 50), które nie były
członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o
przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za
pośrednictwem ZUS-u, na dochody budżetu państwa, a które
osiągnęły powszechny wiek emerytalny, poczynając od 2009 r.
otrzymują emeryturę mieszaną. Jej specyfika polega na tym, że
część emerytury oblicza się według starego sposobu, a część
według nowego.
Emerytura obliczona
według starego sposobu składa się z części socjalnej, na którą
składa się 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania
prawa do emerytury, części należnej za okresy składkowe (po 1,3
proc. podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok składkowy) i za
okresy nieskładkowe (po 0,7 proc. za każdy rok nieskładkowy).
Wysokość emerytury zależy od wskazania zarobków z wybranych
przez wnioskodawcę lat: 10 kolejnych albo z 20 wybranych z całej
kariery zawodowej. Zarobki te porównuje się do przeciętnych
wynagrodzeń, które obowiązywały w tych latach. Przy obliczeniu
świadczenia uwzględnia się również kwotę bazową obowiązującą
w dniu powstania prawa do emerytury, czyli w 2014 r.
Nową emeryturę oblicza
się poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie
dalsze trwanie życia dla osób w wieku przejścia wnioskodawcy na
emeryturę. Część kapitałową liczy z uwzględnieniem kapitału
początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne
zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS,
przy czy obydwa te składniki są waloryzowane.
Mieszany sposób
obliczenia emerytury, nazywany też bałwankowym, obowiązywał od
2009 r. Najpierw proporcje obliczeń wynosiły 80 proc. do 20 proc.
na korzyść części świadczenia ustalonego według starych zasad.
Zmieniały się one odpowiednio o 10 proc. lub o 5 proc. w każdym
roku. Ostatnim rokiem ustalania „bałwankowych” emerytur jest
rok 2014 r. Obliczenie emerytur według mieszanego sposobu
przedłużono na 2014 r. Jest to skutek podniesienia powszechnego
wieku emerytalnego. W tym roku ZUS obliczy emeryturę stosując
proporcję 20 proc. – dla obliczenia według starych,
korzystniejszych dla emeryta zasad, i 80 proc. – według nowych
zasad.
Powyższa zasada
obliczenia emerytury to niejedyny obowiązujący sposób. Ci
ubezpieczeni, którzy w tym roku osiągną powszechny wiek
emerytalny i zechcą mieć obliczoną emeryturę w całości w
sposób kapitałowy powinni we wniosku we wniosku o emeryturę
zaznaczyć, że chce aby ZUS wyliczył mu świadczenie według
najbardziej korzystnego dla niego wariantu. ZUS wówczas obliczy
emeryturę na dwa sposoby. Stare zasady są korzystniejsze dla osób,
które zarabiały stosunkowo mało.
Data publikacji: 8
stycznia 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *