Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

W dniu 27 lutego 2018 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie zorganizowano pierwsze Forum Szkół Rzemiosła. Było to wydarzenie wyjątkowe, także dlatego, że odbyło się w ważnym momencie, kiedy to Rada Dialogu Społecznego – na posiedzeniu plenarnym – zajęła się kwestiami kształcenia zawodowego. W spotkaniu wzięło udział blisko 120 osób z całego kraju, w tym Pani Krystyna Szumilas – Poseł na Sejm RP z Komisji Edukacji i Młodzieży, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych MEN, wraz z zastępcą oraz przedstawiciele Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa właściwego ds. zatrudnienia, Głównego Inspektora Pracy i sześciu kuratoriów. Na spotkaniu gośćmi byli także partnerzy społeczni oraz strategiczni, tacy jak; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Naczelna Organizacja Techniczna i Ochotnicze Hufce Pracy oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Licznie zebrały się reprezentacje izb, szkół i cechów rzemieślniczych.

I Forum rozpoczął Jan Gogolewski – Prezes ZRP, który podkreślił rolę tej inicjatywy i rolę samych szkół rzemiosła, które współdecydować będą o przyszłości naszego środowiska. Nie wszyscy zaproszeni ważni goście mogli wziąć udział w spotkaniu ze względu na wydarzenia w Sejmie RP, niemniej jednak Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektor Pracy przesłali na ręce organizatorów listy podkreślające rolę rzemiosła w kształceniu wykwalifikowanych kadr i zaakcentowali znaczenie szkół rzemieślniczych w tym procesie.
W czasie spotkania pan Zbigniew Marchwiak – Wiceprezes nadzorujący sprawy oświaty rzemieślniczej z ramienia Zarządu ZRP – zaprezentował potencjał szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła działających w modelu dualnego kształcenia zawodowego. O potencjale tym mogli dodatkowo przekonać się sami uczestnicy, otrzymując Informator Szkół Rzemiosła.
Kolejne prezentacje dotyczyły zmian w systemie kształcenia zawodowego – zmian związanych z nowym kształtem podstaw programowych, wzmocnienia doradztwa zawodowego i innych zmian systemowych. Te założenia przedstawiła pani Bożena Gawron-Majer – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Kolejne z kolei wystąpienia ekspertów dotyczyły organizacji pracy szkoły, z wyszczególnieniem roli dyrektora oraz kwestii związanych z finansowaniem oświaty. Duże emocje wywołała dyskusja, w której centralnymi punktami stały się statystyki dotyczące efektywności zatrudnieniowej absolwentów szkół zawodowych, z uwypukleniem rzemieślniczego przygotowania zawodowego oraz kwestie związane ze zróżnicowaniem wag subwencji oświatowej – pod kątem rodzaju realizowanej w placówce formy praktycznej nauki zawodu oraz – planowanego w MEN – zróżnicowania, którego linią demarkacyjną będzie rodzaj zawodu – „nadwyżkowy” lub „deficytowy”. To ma być w przyszłości klucz decydujący o wysokości subwencji. Uczestnicy Forum mocno podkreślili- niesprawiedliwe w ich ocenie – traktowanie szkół niepublicznych względem placówek publicznych i zaapelowali o podjęcie działań mających na celu przywrócenie równowagi. Pani Poseł Szumilas zapowiedziała, iż właściwa Sejmowa Komisja będzie monitorować tę sprawę.
Z kolei Pani dyrektor Izabela Laskowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zadeklarowała możliwość zorganizowania dedykowanego spotkania szkoleniowego związanego z realizacją projektów Erasmus.
W podsumowaniu spotkania podjęto decyzję o powołaniu Rady Dyrektorów Szkół Rzemiosła, w skład której wchodzić będą dyrektorzy wszystkich szkół rzemieślniczych. Na zakończenie I Forum uczestnicy zaproponowali pakiet rekomendacji – jak poniżej:
Rekomendacje z I Forum Szkół Rzemiosła
1) Zmiana wag w rozliczaniu subwencji dla klas wielozawodowych (zlikwidować zróżnicowanie w postaci dwóch wag);
2) Weryfikacja wskaźnika naliczania dofinansowania dla pracodawców realizujących przygotowanie zawodowe;
3) Weryfikacja planu nauczania w klasach zawodowych;
4) Konieczność przeprowadzenia badań wśród absolwentów szkół zawodowych – w podziale na formy organizacji zajęć praktycznych;
5) Podwyższenie wynagrodzeń młodocianych pracowników i planu wydatków w tym zakresie z Funduszu Pracy;
6) Powołanie Rady Dyrektorów Szkół Rzemiosł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *