Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą : „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do przedłożenia oferty na Produkcję publikacji rezultatu końcowego na płycie CD w ilości 500 szt.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest produkcja publikacji rezultatu końcowego projektu na płycie CD w ilości 500 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie nadruku na płycie zawierającego tytuł publikacji, informacje o współfinansowaniu oraz niezbędne logotypy, które przekaże Zamawiający oraz wytłoczenie 500 szt płyt CD zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego materiałami w formie elektronicznej.
Preferowany rodzaj nadruku – sitodruk/nadruk cyfrowy

2. Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, II piętro, pok. nr 7 lub nadsyłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 14.05.2012 r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Z wszystkimi zainteresowanymi stronami skontaktujemy się drogą telefoniczną

4. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 7, lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 24. Informacji udziela koordynator projektu – Marzena Szymborska lub specjalista ds. obsługi projektu – Michał Durkalec

5. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w okresie: 21 -28 maja 2012r.

6. Kryteria oceny ofert
zaproponowana cena – waga 100%
Przy ocenie ofert uwzględnione zostanie kryterium najniższej ceny.

Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem,

Marzena Szymborska -koordynator projektu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *