Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Resort pracy
przygotował projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący umów
terminowych. Jego główne założenia to: ograniczenie okresu
trwania umowy na czas określony oraz wprowadzenie limitu takich
umów, ujednolicenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas
określony i nieokreślony, rezygnacja z umów o pracę na czas
wykonania określonej pracy, wprowadzenie możliwości ponownego
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny.


1) Ograniczenie
rodzajów umów o pracę

Projekt przewiduje
rezygnację z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,
która w praktyce jest rzadko stosowana. W kodeksie pracy zostaną
więc utrzymane trzy rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas
nieokreślony, umowa o pracę na czas określony oraz umowa o pracę
na okres próbny.
2) Umowy o pracę
na okres próbny w konkretnym celu, z możliwością ponownego
zatrudnienia

Projekt przewiduje
dwie zmiany dotyczące zatrudniania w ramach umowy o pracę na okres
próbny:

a) proponuje się
wyraźne określenie w przepisach kodeksu pracy celu zatrudnienia
pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny – umowa o
pracę na okres próbny będzie mogła być zawarta w celu
sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia
do wykonywania pracy określonego rodzaju,
b) w pewnych
przypadkach umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być
ponownie zawarta z tym samym pracownikiem – ponowne zawarcie umowy na
okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe, jeżeli
pracownik ma być zatrudniony do wykonywania pracy innego rodzaju,
tzn. jeżeli ubiega się on o zatrudnienie u tego samego pracodawcy
ale do innej pracy.
3) Ograniczenia w
zawieraniu umów na czas określony
Projekt przewiduje
określenie dopuszczalnego okresu zatrudnienia na podstawie umowy
(umów) o pracę na czas określony oraz określa liczbę tych umów,
które mogą być zawarte w ramach tego limitu. Okres zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres
zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi
samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33
miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła
przekraczać trzech.
Jeżeli zostanie
przekroczony okres 33 miesięcy lub limit liczby umów, to od
następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub
od dnia zawarcia czwartej umowy pracownik byłby traktowany, jak
zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Uzgodnienie między
stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony
dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważane
będzie za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu,
nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu tych przepisów.
Powyższe limity
ograniczające zatrudnienie na podstawie umowy lub umów o pracę na
czas określony nie będą dotyczyły umowy zawartej w celu:
– zastępstwa
pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
– wykonywania pracy
o charakterze dorywczym lub sezonowym,
– wykonywania pracy
przez okres kadencji,
a także:
– gdy pracodawca
wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które
uzasadniają zatrudnienie na czas określony w związku z okresowymi
potrzebami pracodawcy.
W takich
przypadkach konieczne będzie określenie w umowie o pracę tego celu
lub okoliczności, tj. zamieszczenie informacji obiektywnie
uzasadniających zawarcie takiej umowy.
W przypadku
zawarcia umowy o pracę na okres dłuższy niż 33 miesiące z powodu
obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy, pracodawca
będzie miał obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego
inspektora pracy o zawarciu takiej umowy, wskazując jednocześnie
przyczynę jej zawarcia, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej
zawarcia.
4) Długość
okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
będzie zależał od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
Zgodnie z
projektem, długość okresu wypowiedzenia będzie taka sama zarówno
w przypadku umowy o pracę na czas określony, jak i umowy o pracę
na czas nieokreślony:
a) 2 tygodnie – w
przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż
6 miesięcy,
b) 1 miesiąc – w
przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej
6 miesięcy,
c) 3 miesiące – w
przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej
3 lat.
Powyższe okresy
wypowiedzenia mają obowiązywać także w przypadku wypowiedzenia
umowy o pracę zawartej na czas określony w celu zastępstwa
pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Więcej:
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy—kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-1/ źródło:
www.mpips.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *