Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) –
dalej r.p.p.n. nie zezwala, a wręcz zakazuje, wypłacania
ekwiwalentu pieniężnego w miejsce posiłku profilaktycznego. Zakaz
ten dotyczy również wydania pracownikom bonów żywnościowych,
chyba że bony będą realizowane w wyznaczonym przez pracodawcę
punkcie gastronomicznym (bar, restauracja), w dniach wykonywania prac
uzasadniających wydanie posiłków, podczas regulaminowej przerwy w
czasie pracy, w warunkach określonych przez r.p.p.n., a posiłki
będą odpowiadały wymaganiom r.p.p.n.
Pracodawca w pewnych okolicznościach może pracownikom dostarczyć
produkty, z których pracownicy będą mogli przyrządzać posiłki
we własnym zakresie. W każdym przypadku, posiłki powinny być
wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4
godzinach pracy. Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki
higienicznosanitarne do przygotowania i spożywania posiłków
profilaktycznych.
Według § 2 r.p.p.n. posiłki powinny zawierać ok. 50-55%
węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać
wartość kaloryczną około 1000 kcal. Jeżeli pracodawca nie ma
możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej
przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może
zapewnić w czasie pracy: 1) korzystanie z takich posiłków w
punktach gastronomicznych, 2) przyrządzanie posiłków przez
pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.
W myśl § 3 r.p.p.n. pracodawca zobowiązany jest zapewnić
posiłki pracownikom wykonującym m.in. prace: 1) związane z
wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u
mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet; 2) związane z
wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u
mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w
pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów
technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub
wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C.
Stanowiska pracy, na których pracownicy powinni otrzymywać
posiłki, szczegółowe zasady ich wydawania oraz warunki
uzasadniające zapewnienie posiłków w sposób, o którym mowa w §
2 ust. 2 r.p.p.n., ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi
organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa
zakładowa organizacja związkowa – pracodawca po uzyskaniu opinii
przedstawicieli pracowników.
Posiłki powinny być wydawane pracownikom w dniach wykonywania
prac uzasadniających ich wydawanie, w czasie regulaminowych przerw w
pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy. Pracodawca powinien
zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higienicznosanitarnych
przygotowywania oraz spożywania posiłków. Według § 8 r.p.p.n.
pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki.
Data publikacji: 7 marca 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *