Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Zwykle koniec roku to
wyjątkowo pracowity okres w każdej firmie. Natłok obowiązków
dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Nie
oszczędza również pracowników służby bhp.
Przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. poz. 890)
nakłada na pracodawcę obowiązek przekazania właściwemu
państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu
okręgowemu inspektorowi pracy, niezwłocznie po rozpoczęciu
działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia
„Informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach,
czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym
lub mutagennym”.
Jest to obszerne sprawozdanie, obejmujące m.in.:
Na podstawie powyższych danych, przekazanych przez
państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych Instytut Medycyny
Pracy im. prof. dr. J. Nofera w Łodzi prowadzi Centralny rejestr
danych o narażeniu na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki
lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
W 2009 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS)
stworzył „Portal Sprawozdawczy”, za którego pośrednictwem
realizowany jest obowiązek sprawozdawczości. Pracownicy służby
bhp, jako odpowiedzialni za ustalanie okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy, zobowiązani są do sporządzania statystycznej
karty wypadku przy pracy, o której mowa w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie
statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z późn.
zm.). Karta składa się z części podstawowej (I) i uzupełniającej
(II). Część pierwszą sporządza się w ciągu 14 dni od daty
zatwierdzenia protokołu powypadkowego, natomiast część drugą –
nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia
protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku.
Warto zatem zweryfikować, czy sporządzono wszystkie karty dla
poszczególnych wypadków przy pracy oraz czy uzupełniono i
zatwierdzono części uzupełniające.
Kolejnym sprawozdaniem przekazywanym do GUS jest
druk Z-10 „Sprawozdanie o warunkach pracy”. Formularz ten,
obejmuje zagadnienia związane z liczbą osób pracujących w
warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy,
uciążliwością pracy i maszynami niebezpiecznymi oraz liczbie osób
korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach
szkodliwych dla zdrowia, liczbie i koszcie świadczeń z tytułu
wypadków przy pracy, a także o stanowiskach pracy, dla których
dokonano oceny ryzyka zawodowego. Druk ten, powinien zostać
sporządzony i przekazany do 15 stycznia (w tym przypadku roku 2014
za rok 2013).
Kolejnym z obowiązków sprawozdawczych będzie
przygotowanie i udostępnienie danych niezbędnych do sporządzenia
informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
(druk „ZUS IWA”). Pracownicy służby bhp, przeważnie jako
jedyni w firmie posiadają informację na temat liczby wypadków przy
pracy i chorób zawodowych, a to właśnie te dane są niezbędne do
sporządzenia powyższego sprawozdania, które należy przekazać do
31 stycznia.
Data publikacji: 3
stycznia 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *