Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej dostosowuje wzory dokumentów zgłoszeniowych – m.in.
druków ZUS ZUA, ZUS ZCNA oraz ZUS ZSWA – do zmienionych przepisów
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i
ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i
imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika,
deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących,
zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 1101) przewiduje
dostosowanie wzorów druków zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS
ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA oraz ZUS ZSWA do przepisów ustawy z dnia 29
lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
171, poz. 1016), mocą której odstąpiono od obowiązku posiadania
numeru NIP przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie
prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług.
Rozporządzenie zmieniające uchyla także formularz
ZUS RMUA, wprowadzając w jego miejsce druk informacja miesięczna
dla osoby ubezpieczonej oraz druk informacja roczna dla osoby
ubezpieczonej.
Nowelizacja wprowadza ponadto zmianę opisu
niektórych kodów tytułów ubezpieczenia oraz znosi niektóre z
nich (m.in. 15 00, 16 10 i 17 00). Wprowadzone zostały przy tym
odrębne kody dla osób pobierających emeryturę pomostową i
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (nowe kody 26 00, 26 01, 27
00, 27 01).
Omawiane rozporządzenie zacznie obowiązywać, z
nielicznymi wyjątkami, 1 listopada br. Płatnicy składek mogą do
wyczerpania zapasów posługiwać się dotychczasowymi wzorami
znowelizowanych dokumentów, jeżeli dokumenty są przekazywane w
formie dokumentu pisemnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31
grudnia 2013 r.
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia
19 września 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *