Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Projekt – projekt pn. „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, realizowany przez Izbę Rzemieślniczą z siedzibą w Opolu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2. Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 09.02.02 – wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr  RPOP.09.02-IP.03-16-001/16, zawartej między Województwem Opolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, a Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2017 – 31.08.2018.
Grupę docelową stanowi 96 osób dorosłych, w tym 38 kobiet i 58 mężczyzn, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. 100% grupy docelowej stanowią osoby z terenu woj. opolskiego, obszar Aglomeracji Opolskiej
tj. osoby fizyczne mieszkające na terenie woj. opolskiego, obszar powiatów tworzących Aglomerację Opolską, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby pracujące, nieaktywne, bierne zawodowo, osoby bezrobotne i uczące się. Kryterium formalne stanowi bowiem,oprócz bycia osobą dorosłą z woj. opolskiego, Aglomeracja Opolska, chęć zdobycia, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych będąca własną inicjatywą (uczestnictwo w projekcie/kursie niezależne od pracodawcy, urzędu pracy,itp.) bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. W związku z występowaniem na rynku pracy osób/grup w gorszym położeniu, Wnioskodawca adresuje działania projektowe przede wszystkim do: 67osób o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie zg.z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia/ISCED 2011 zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO (70% gr. docelowej), 10osób starszych, które ukończyły 50 rok życia (10% gr. docelowej) i 54 osoby z terenów wiejskich wg stopnia urbanizacji DEGURBA “Podział jednostek przestrzennych woj. opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA”. Pozostali Uczestnicy/czki to osoby, które chcą nabyć, podwyższyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe w związku z własną, indywidualną potrzebą rozwoju,dzięki czemu umocnią lub ustabilizują swoją pozycję na rynku pracy.

Formy wsparcia w ramach projektu:
– kurs zawodowy w zawodzie krawiec, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
– kurs mistrzowski w zawodzie krawiec, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
– kurs zawodowy w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
– kurs mistrzowski w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
– kurs zawodowy w zawodzie cieśla, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
– kurs zawodowy w zawodzie dekarz, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
– kurs mistrzowski w zawodzie dekarz, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
– kurs zawodowy w zawodzie fryzjer, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
– kurs zawodowy w zawodzie krawiec, zakończony egzaminem czeladniczym
– kurs mistrzowski w zawodzie operator obrabiarek skrawających, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
– kurs zawodowy w zawodzie kucharz, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
– kurs mistrzowski w zawodzie kucharz, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
– kurs zawodowy w zawodzie fryzjer, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
– kurs mistrzowski w zawodzie fryzjer, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
– kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w wymiarze 86 godzin, zakończony egzaminem na instruktora praktycznej nauki zawodu

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
Izba Rzemieślnicza w Opolu
Katowicka 55
45-061 Opole
tel. 77 454 31 73, 77 453 79 71 wew. 20, 22, 28

Dokumenty do pobrania:
harmonogram kursów (pdf)
deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf)
formularz zgłoszeniowy do projektu (pdf)
oświadczenie uczestnika projektu (pdf)
regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych, projekt (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *