Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Rada Ochrony Pracy podczas obrad 21 stycznia br. w siedzibie Sejmu
przyjęła stanowisko w sprawie oceny „Programu działania
Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2014 oraz planu długofalowego na
lata 2013-2015”, zaprezentowanego na posiedzeniu 10 grudnia ub.r.
przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz. Pozytywnie
oceniła założenia przedstawionego dokumentu podkreślając, że
uwzględnia on priorytety ochrony pracy i przewiduje dla ich
realizacji kompleksowe działania o charakterze kontrolnym i
doradczo-prewencyjnym.

Rekomendowała, aby podczas kontroli PIP zwróciła szczególną
uwagę m.in. na: proceder zatrudniania bez jakichkolwiek umów,
fikcyjne zatrudnianie na ułamek etatu, zastępowanie umów o pracę
umowami cywilnoprawnymi, prawidłowość rozliczeń czasu pracy w
kontekście wydłużenia okresów rozliczeniowych, przestrzeganie
przepisów bhp przy procesach obróbki drewna oraz wydobycia, obróbki
i transportu surowców mineralnych. Uznała za niezbędne kontynuację
kampanii dotyczącej przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu
zawodowego, podjęcie kontroli podmiotów prowadzących szkolenia
bhp, zintensyfikowanie kontroli w sektorze bankowym, supermarketach,
a także kontrole przestrzegania zakazu pracy w święta.

Podczas posiedzenia zastępca głównego inspektora pracy Leszek
Zając przedstawił materiał na temat oceny pracy i warunków
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w świetle kontroli PIP.

Poinformował, że w 2013 r. inspektorzy pracy, wykonując
obowiązki nałożone przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
przeprowadzili ponad 2 tys. kontroli w prawie 1,7 tys. zakładów
zatrudniających osoby niepełnosprawne. Kontrole dotyczyły
opiniowania warunków pracy osób niepełnosprawnych, sprawdzania ich
oraz opiniowania stanowisk pracy przystosowywanych dla osób
niepełnosprawnych. Ponadto w 2013 r. przeprowadzono 184 kontrole w
związku ze skargami zgłoszonymi przez pracowników – osoby
niepełnosprawne. Dotyczyły one 300 problemów, w tym głównie
wynagrodzeń za pracę, czasu pracy oraz warunków zatrudnienia.

Szczególnie niepokojący był odsetek zakładów pracy chronionej
i aktywności zawodowej, w których stwierdzano uchybienia dotyczące:
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych – 30%, użytkowanych
instalacji i urządzeń elektrycznych – 28%, przystosowania
obiektów i pomieszczeń pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
(bariery architektoniczne) – 24% oraz usytuowania i wyposażenia
pomieszczeń higienicznosanitarnych – 22%.

Na niższym niż w latach poprzednich, ale wciąż dość znacznym
poziomie, utrzymywał się odsetek zakładów pracy chronionej, w
których nie były przestrzegane przepisy dotyczące kierowania
pracowników na szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
na badania profilaktyczne oraz przestrzegania zasad udzielania
urlopu. Nie zmienił się natomiast znacząco procent zakładów
pracy chronionej, w których nie były przestrzegane przepisy o
czasie pracy.

W związku z nieprawidłowościami związanymi z pracą osób
niepełnosprawnych inspektorzy pracy wydali blisko 4,5 tys. decyzji
dotyczących warunków pracy i 20 dotyczących wypłaty wynagrodzeń,
skierowali do pracodawców 675 wystąpień, ukarali 62 osoby
grzywnami w drodze mandatów karnych. Wobec 72 osób zastosowali
środki oddziaływania wychowawczego. Znacząca część podjętych
działań naprawczych nie wymagała długiego czasu i dużych
nakładów finansowych.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 24 stycznia 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *