Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

„ROK W DIALOGU –  Kształcenie i szkolenie zawodowe – motorem innowacji oraz tworzenia podstaw zrównoważonego wzrostu gospodarczego, ekologicznego i cyfrowego” – pod takim tytułem Związek Rzemiosła Polskiego w formie online w dniu 20 stycznia 2021 r.  zorganizował konferencję, otwierającą cykl spotkań dedykowanych problematyce: edukacji, runku pracy i gospodarce.

Główny jej cel to promująca dialogu społecznego oraz przygotowywania wykwalifikowanych kadr na potrzeby zmieniających się obszarów gospodarczych oraz związanych z zatrudnianiem pracowników. Wskazano na wyzwania, z którymi  w dobie COVID-19 zmagają się nie tylko placówki systemu oświaty, ale także młodzież ucząca się zawodu u pracodawców w ramach umów o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz sami pracodawcy. Zaprezentowano różne formy wsparcia pracodawców rzemieślników uczestniczących w przygotowaniu zawodowym młodocianych pracowników tworzonych przez stronę rządową oraz organizacje rzemiosła.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb rzemieślniczych, ważnych partnerów  lokalnego dialogu społecznego służącego w wypracowywaniu rozwiązań adekwatnych do potrzeb i oczekiwań regionalnych. Gościli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Spotkanie otworzył Pan Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, który w ramach tematu Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację młodzieży na rynku pracy. Kształcenie zawodowe jako odpowiedź na nowe wyzwania – wskazał i podkreślił priorytetowe działania rzemiosła i jego organizacji w obszarze szkolenia i kształcenia zawodowego.  Te zagadnienia są katalizatorem innowacji oraz tworzenia podstaw zrównoważonego rozwoju. Pan Jan Gogolewski powiedział, że Związek Rzemiosła Polskiego debatę tę chce rozpocząć od młodzieży, od rozmowy o jej sytuacji na rynku pracy i o kształceniu zawodowym jako odpowiedzi na obecne wyzwania. To młodzież będzie decydować bowiem jak nowoczesnym będzie nasze społeczeństwo i to od ludzi młodych w dużej mierze zależeć będzie rozwój innowacji. Młodych ludzi trzeba jednak do tego przygotować, a dziś w trudnych czasach – podać rękę, by najbliższy rok nie okazał się dla tysięcy z nich rokiem straconym. Na zakończenie wyraził swoje nadzieje, iż podjęta dyskusja stanie się przyczynkiem do wspólnego wypracowywania konkretnych rozwiązań na forum Rady Dialogu Społecznego i jej zespołów problemowych przez cały ten rok.

Na konferencji obecna  była Pani Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej, która w swej wypowiedzi podkreśliła istotne znaczenie tematyki spotkania w kontekście kształtowania polityk w naszym kraju, a także podkreśliła rolę rzemiosła i jego organizacji, zaangażowanych w przygotowywanie młodych wykwalifikowanych kadr z uwzględnieniem potrzeb gospodarczych i rynku pracy.

Organizacja kształcenia zawodowego w okresie ograniczenia funkcjonalności placówek systemu oświaty. Wyzwania związane z realizacją programów praktycznej nauki zawodu i egzaminu prowadzącego do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Regulacje prawne na czas pandemii COVID-19 oraz wsparcie kształcenia zawodowego w   okresie stabilizacji w  celu  ułatwienia absolwentom płynnego przejścia do stałego zatrudnienia i dalszej edukacji – to zagadnienia, których dotyczyła prezentacja przedstawiona przez Pana Piotra Bartosiaka, Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W ramach wystąpienia omówił szczególne decyzje ministra edukacji dotyczące  ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, w tym szkolenia praktycznego zorganizowanego u pracodawców, poczynając od rozpoczęcia pandemii, aż do czasu obecnego. Od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika – przypomniał Pan Piotr Bartosiak.

Istotne zagadnienia podjęto także w ramach tematu – Przygotowywanie zawodowe młodocianych pracowników, jako skuteczna forma przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby rynku pracy. Szczególne regulacje prawne i ochrona rozwiązań systemowych tworzących dualne kształcenie zawodowe z udziałem pracodawców, także w kontekście dokumentów Komisji Europejskiej. które zaprezentowały przedstawicielki w Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Panie:  Anita Gwarek, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy oraz Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy.

Zwiększanie efektywności szkolenia w rzemiośle w ramach działań związanych  z ustawowym nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kontekście zmodyfikowanych zasad i narzędzi – w ramach tego tematu Pani Jolanta Kosakowska Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego nawiązując do istotnych zmian w ustawie o rzemiośle podkreśliła niezbędność kolejnych modyfikacji przepisów, które w większym stopniu powinny odpowiadać na potrzeby rzemiosła i jego organizacji. Przedstawiła również przygotowany przez ZRP, pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego,  pakiet narzędzi w postaci filmu, publikacji i informatora, mających na promocję przygotowania zawodowego w rzemiośle, kwalifikacji zawodowych oraz prowadzonego z udziałem organizacji rzemiosła dialogu społecznego.

Temat klamrujący konferencję to: Efekty dialogu i współpracy resortu rozwoju z organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła wspierające środowisko przedsiębiorców – rzemieślników w zmieniających się warunkach gospodarczych i społecznych. Pani Paulina Woźniecka, Naczelnik Wydziału Rzemiosła Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. przedstawiła m.in. podstawy projektu nowej ustawy o rzemiośle, która będzie dotyczyła także  kształcenia dualnego rzemiośle. Projekt powstaje w resorcie rozwoju i jest przygotowywany do procesu konsultacji zewnętrznych.

Poinformowała także, że na etapie finalizacji znajdują się prace resortu nad projektem rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła 2021 – 2030. Dokument jest dedykowany organizacjom rzemiosła w celu podwyższenia standardów jakościowych ich działalności oraz promocję dualnego  kształcenia zawodowego z udziałem rzemieślników i ich organizacji.

Konferencję zakończyli Pani Jolanta Kosakowska wraz z Panem Tadeuszem Szewczykiem, Przewodniczącym Komisji Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru Zarządu ZRP. Podziękowano wszystkim uczestnikom za poświęcony czas i zachęcono do kontynuowania dialogu społecznego na różnych poziomach sieci organizacji rzemiosła i z zaangażowaniem do tego różnych interesariuszy, mogących przyczynić się do niwelowania problemów w  obszarze  kształcenia i szkolenia zawodowego oraz jego upowszechniania i promowania.

źródło: ZRP

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *