Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.


Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ogłosiła konkurs projektów. Wnioski można składać w terminie: od 29 października 2010 r. do 30 listopada 2010 r.

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi 458 582 915,27 PLN.

Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 złotych. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem:

http://poig.parp.gov.pl/index/index/747

Ponadto informacji w zakresie konkursu udziela Punkt Konsultacyjny przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu w formie bezpośredniej w biurze instytucji lub za pośrednictwem formularza elektronicznego pod adresem:

http://www.punkt-konsultacyjny.pl/zarzadzaj.php

Szczególnie zapraszamy wszystkich rzemieślników, którzy w ramach kooperacji z podwykonawcami i zleceniodawcami wykorzystują lub planują wykorzystywać technologie informatyczne. Konsultanci Punktu Konsultacyjnego określą, czy dane przedsięwzięcie jest możliwe do sfinansowania w ramach niniejszego konkursu, udzielą informacji na temat wymagań i zakresu dokumentacji wymaganej do przygotowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *