Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
20 marca w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Dyrektor Biura Cechu – Katarzyny Wierzbickiej i Starszego Cechu – Kazimierza Rachowieckiego, którego celem była prezentacja zmian w szkolnictwie zawodowym w związku z reformą edukacji. Na spotkanie zaproszeni zostali dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów  z terenu Bielawy oraz doradcy zawodowi i pedagodzy szkolni z tych placówek, zaproszenie wystosowano ponadto do Komendantów i pracowników  Hufca Pracy w Dzierżoniowie i Bielawie oraz doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielawie. Spotkanie swoją obecnością uświetniły : wiceburmistrz miasta Bielawa – Małgorzata Greiner oraz Dyrektor MZPO w Bielawie – Ewa Kowalik.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, po krótkiej prezentacji zebranych osób  nastąpiła projekcja filmiku niemieckiego „Czym byłby świat bez rzemiosła”. Film ukazuje oczywistą prawdę ,której sobie na co dzień nie uświadamiamy, że świat bez rzemiosła nie mógłby się rozwijać, a nawet jego istnienie byłoby zagrożone, bo wszystko co nas otacza jest dziełem pracy rzemieślników.

Następnie kierownik filii Urzędu Pracy w Bielawie Małgorzata Buczyńska zapoznała zebranych z prezentacją zawodów niszowych i nadwyżkowych w powiecie dzierżoniowskim, podkreślając potrzebę kształcenia w zawodach rzemieślniczych, w wielu z nich występują poważne braki na rynku pracy i stąd pilna potrzeba kształcenia w tych zawodach. Przedstawiła barometr zawodów 2017, który dokładnie obrazuje w jakich zawodach występuje deficyt, w jakich równowaga, a w jakich nadwyżka. Zebrani z dużym zainteresowaniem i uwagą przysłuchiwali się tej wypowiedzi, ponieważ będą w najbliższej przyszłości doradzać absolwentom gimnazjum  wybór kierunku kształcenia i zawodu w jakim warto się kształcić.
W kolejnym punkcie po prezentacji filmu promującego Szkolę Cechu, spotkał się z dużym aplauzem zebranych, głos zabrała dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, która omówiła status pracownika młodocianego, wskazując na zapisy Kodeksu Pracy i podkreślając korzyści płynące dla ucznia ,które  wynikają  ze statusu młodocianego pracownika. Zwróciła uwagę  na całą gamę zawodów  rzemieślniczych oferowanych przez Branżową Szkołę I stopnia Cechu oraz możliwość jaką stwarza dla uczniów ze specyficznymi trudnościami       w nauce,  przekształcona z gimnazjum Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki podkreślił korzyści płynące z możliwości przechodzenia z jednego typu szkoły do drugiego, wyższego, w obrębie tego samego budynku. Dyrektor szkoły Alicja Kossowska wymieniła atuty szkoły potwierdzone badaniami przeprowadzonymi wśród uczniów, którzy wysoko oceniają atmosferę panującą w szkole, dobry kontakt z nauczycielami, zrozumiały sposób prowadzenia lekcji, a przede wszystkim to, że w krótkim czasie, bez nadmiernego wysiłku można zdobyć zawód, dający szansę na dobrze płatna pracę. Omówiła też liczne sposoby gratyfikacji uczniów, motywujące ich do pracy nad sobą.
Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja, w czasie której głos zabrała m.in. wiceburmistrz Małgorzata Greiner podkreślając wagę i znaczenie rzemiosła w życiu codziennym, z czego nie do końca zdajemy sobie sprawę. Podkreśliła też potrzebę rozwoju szkolnictwa  zawodowego i przywrócenia szacunku dla kształcenia zawodowego.  Pierwsze spotkanie z cyklu prezentujących zmiany w szkolnictwie zawodowym należy uznać za udane i bardzo wartościowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *