Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Kwestie
szkolenia bhp oraz badań lekarskich osób zatrudnionych na podstawie
umowy cywilno-prawnej są uregulowane w art. 304 i 3041
ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Przepis art.
304 k.p. określa obowiązki pracodawcy wobec „pracowników
cywilno-prawnych”, natomiast art. 3041 k.p. –
obowiązki pracownicze, o których mowa w art. 211 k.p., rozciąga
również na tę kategorię podwładnych.
Przypomnijmy,
że art. 211 k.p. mówi o podstawowych obowiązkach pracownika z
zakresu bhp. W szczególności pracownik jest obowiązany:
– znać
przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z
tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz
stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek
przełożonych;
– dbać
o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o
porządek i ład w miejscu pracy;

stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
zgodnie z ich przeznaczeniem;

poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym
badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie
pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz
ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w
rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;


współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu
obowiązków dotyczących bhp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *