Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Przepisy § 3
rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy,
(dalej r.s.k.w.) stanowią, iż statystyczną kartę sporządza się
na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i
przyczyn wypadku przy pracy albo na podstawie karty wypadku, w
których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub
wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Statystyczną
kartę sporządza się według (§ 4 r.s.k.w.) objaśnień,
klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które
są określone w załączniku nr 2 do r.s.k.w. Część I
statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14
dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół
powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Część II,
uzupełniającą, statystycznej karty sporządza się w terminie
umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania, o którym mowa w
§ 5 ust. 2 r.s.k.w.

Statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części
II, uzupełniającej, pracodawca przekazuje (§ 5 ust. 1 r.s.k.w.) w
terminie do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym
sporządzono kartę wypadku. Wypełnioną część II, uzupełniającą,
statystycznej karty pracodawca przekazuje (§ 5 ust. 2 r.s.k.w.) nie
później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu
powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku. Statystyczną
kartę przekazuje się (§ 5 ust. 3 r.s.k.w.) w formie elektronicznej
na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego. Pracodawca
zatrudniający nie więcej niż pięciu pracowników może przekazać
(§ 5 ust. 4 r.s.k.w.) oryginał statystycznej karty sporządzony w
formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku po przesłaniu
uzasadnionej informacji o wyborze tej formy.

Obowiązek
sprawozdawczości statystycznej oraz odpowiedzialność za
przekazanie kart, a także przepisy karne za niedopełnienie
obowiązku lub niewłaściwe dopełnienie obowiązku określone
zostały w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.) – dalej u.s.p.
Przepis art. 30 u.s.p. stanowi m.in., iż podmioty gospodarki
narodowej są zobowiązane do przekazania jednorazowo, przekazywania
systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych
statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników
w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych
szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej
oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31 u.s.p. Według art.
56 ust. 1 u.s.p. kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne
niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. W wypadku
mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie. Przepis art. 57 u.s.p.
stanowi, kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku
statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub
innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie. Istotne dla omawianego
zagadnienia są przepisy art. 58 u.s.p. – kto wbrew obowiązkowi
przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega
karze grzywny. Zgodnie z art. 5 u.s.p. orzekanie w sprawach o czyn
wymieniony w art. 58 u.s.p. (przekazanie danych statystycznych po
upływie terminu) następuje na podstawie przepisów o postępowaniu
w sprawach o wykroczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *