Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Działania w ramach przygotowania i przeprowadzenia w 2022 r. egzaminu czeladniczego dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u rzemieślników, będących uczniami branżowych szkół I stopnia.

W 2022 r. zgodnie z  przepisami art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) – po raz pierwszy warunkiem ukończenia branżowej szkoły I stopnia będzie nie tylko uzyskanie przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także  przystąpienie do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

W tym kontekście prawnym od 2022 r. izby rzemieślnicze muszą organizować i ustalać terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca, bowiem posiedzenia rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się w przedziale czasowym od 15 do 20 czerwca.
Zgodnie z ust. 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U  z 2017, poz. 89 z późn.zm.), młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, składa wniosek  o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, czyli do 1 marca 2022 r.
Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.
Informujemy, iż świadectwa czeladnicze i zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianych pracowników będących uczniami dołączane do wniosku  o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327 ze zm.), będą wydawane z datą 31 sierpnia każdego roku.
Jednocześnie nadmieniamy, iż młodociani pracownicy realizujący przygotowanie zawodowe w formach pozaszkolnych składają dokumenty nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika (umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego),  a egzamin czeladniczy będzie dla nich organizowany, tak jak to było do tej pory, czyli po zakończeniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
NOWE   WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO
Informujemy, że przygotowane zostały  2 nowe  wzory wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (nowy odrębny dla uczniów-młodocianych pracowników oraz drugi dla pozostałych kandydatów na egzamin czeladniczy). Do wniosku należy dołączyć Klauzulę informacyjną w zakresie egzaminu czeladniczego.
Wnioski oraz Klauzula zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce Wydział Oświaty. Prosimy składanie odpowiednich wniosków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *