Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
15 marca br. w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie odbyły się sprawozdawcze obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Podczas tegorocznego spotkania rzemieślników, swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Władz Miasta Bielawa: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosłąw Florczak, Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch, Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Artur Kniejski, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Liliana Rządeczko, Honorowi Członkowie Cechu – Ignacy Zachowski, Wiesław Baran i Mirosław Przychodniak. W obradach prowadzonych przez Przewodniczącego Prezydium Kazimierza Rachowieckiego, udział wzięli także członkowie i pracownicy bielawskiego Cechu oraz licznie zaproszeni goście oraz wieloletni przyjaciele naszej organizacji. 
 
Podczas obrad Dyrektor Biura
Cechu Katarzyna Wierzbicka podkreśliła, że Cech funkcjonuje głównie
dzięki prowadzonym placówką oświatowym w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł
Różnych w Bielawie oraz, że bardzo dużym atutem rzemieślniczej szkoły
zawodowej jest to, że uczniowie spoza Bielawy oraz uczniowie, którzy
odbywają praktyczną naukę zawodu poza Bielawą, otrzymują bezpłatne
bilety na dojazdy. Dodała również, że Cech od 2013 roku prowadzi przy
Zespole Szkół CRR Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego CRRiMP
w Bielawie, w którym przeprowadzane są kursy teoretycznej nauki zawodu
dla pracowników młodocianych. Do tej pory nasi uczniowie oraz uczniowie
okolicznych szkół na takie kursy wyjeżdżali m.in. do Świdnicy, a teraz
dzięki prowadzonemu przez Cech ośrodkowi, kursy takie odbywają się na
miejscu lub w Dzierżoniowie. Nadmieniła także, że w chwili obecnej
prowadzone są kursy zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
dla klas I, II i III oraz kursy w zawodzie fryzjer. Dzięki takiej
ofercie edukacyjnej, rodzice naszych uczniów zaoszczędzą na dojazdach
swoich dzieci, a okoliczne szkoły zawodowe na opłatach pracowników
młodocianych za kurs. W trakcie wystąpienia podkreśliła, że Cech od 1
września 2017 roku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich „RZEMIEŚLNICY NA START”, którego celem jest zwiększenie
szans na zatrudnienie uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu
Rzemiosł  Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Branżowej
Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie poprzez lepsze dostosowanie systemu
kształcenia zawodowego  do potrzeb regionalnego rynku pracy.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 557 575 zł. W ramach tego projektu
na parterze budynku szkolnego utworzono nową pracownię komputerową tzw.
SPINKA, do której zakupiono 12 komputerów przenośnych. Uczniowie szkoły
rzemieślniczej mieli dodatkowe zajęcia z doradztwa zawodowego oraz
podstaw przedsiębiorczości, dodatkowo mieli również możliwość odbycia
miesięcznych stażów wyjazdowych u innych pracodawców, a także możliwość
podniesienia swoich kwalifikacji poprzez różnego rodzaju kursy pokrewne z
wykonywanym zawodem (kurs carvingu, stylizacji paznokci, kurs SEP oraz
spawania metodą MAG). W ramach projektu wsparciem objęci zostali
niektórzy mistrzowie szkolący – uczestniczyli w zajęciach komputerowych,
zajęciach rozwijających umiejętności interpersonalne i społeczne
(komunikacja, asertywność, motywacja, przywództwo itp.), a także
otrzymali indywidualne wsparcie – coaching w zakresie pracy z
podopiecznymi, rozwiązywania trudności organizacyjnych i zarządczych.
Dyrektor Cechu podkreśliła, że realizowany projekt przyczynił się
również do tego, że Cech zorganizował dwie duże na całą Bielawę Giełdy
Edukacji i Pracy, których tematem przewodnim było dostosowanie potrzeb
edukacji do potrzeb pracodawców oraz kreowanie pozytywnego wizerunku
kształcenia zawodowego, a na czerwiec br. planowane jest kolejne duże
przedsięwzięcie „Festiwal umiejętności”. Na koniec wystąpienia
serdecznie podziękowała wszystkim rzemieślnikom, którzy umożliwili
realizację tego projektu w placówce rzemieślniczej. Dzięki przychylności
zrzeszonych w Cechu mistrzów szkolących od września 2017 roku szkoła
zyskała wiele pozytywnego w środowisku lokalnym, zwłaszcza w środowisku
młodych ludzi. Projekt zdecydowanie przyczynił się do tego, że nasza
szkoła stała się bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi.
Na zebraniu
rzemieślniczym oprócz podsumowania działalności Cechu i Zespołu Szkół za
rok 2018, głos zabrał m.in. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław
Florczak. W pierwszych słowach pogratulował bielawskiemu rzemiosłu
długoletniej owocnej działalności, podziękował za aktywne uczestniczenie
w wielu inicjatywach organizowanych przez Władze Miasta Bielawa oraz
stwierdził, że decyzja o otworzeniu szkoły rzemieślniczej była najlepszą
decyzją jaką ówczesne władze cechowe mogły podjąć. Życzył wszystkim
zebranym rzemieślnikom pomyślności w prowadzonych działalnościach oraz
dalszej pielęgnacji tradycji rzemieślniczej. Prezes Izby Rzemieślniczej w
Opolu Tadeusz Staruch w pierwszych swoich słowach przekazał serdeczne
pozdrowienia od Zarządu Izby oraz pogratulował prężnego funkcjonowania
bielawskiego Cechu. Podkreślił również, że miniony rok był rokiem
trudnym dla szkolnictwa zawodowego, stąd odbyło się w rzemiośle szereg
spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby
odbudowa szkolnictwa zawodowego szła w dobrym kierunku, i co
najważniejsze, by egzaminy czeladnicze odbywały się dalej w Izbach
Rzemieślniczych. Podkreślił również, że myślenie o polskim rzemiośle
musi ulec zmianie i to zdanie, a zarazem duże wyzwanie dla
rzemieślników, żeby robili wszystko, aby przyciągać do siebie uczniów,
po to, by polskie rynki pracy miały solidnie wyszkolonych fachowców.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *