Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Zgodnie z
rozporządzeniem
<http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.361107&full=1>
Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468 z późn. zm.)
osoby zatrudnione w służbie bhp przed 1 lipca 2005 r. i niespełniające
podwyższonych wymagań kwalifikacyjnych miały prawo do zatrudnienia w służbie
bhp i wykonywania jej zadań bez obowiązku uzupełnienia wykształcenia przez 8
lat, tj. do dnia 30 czerwca 2013 r.
Obecnie, do bycia
behapowcem nie wystarczy już tylko ukończenie kursu. Niezbędne jest uzyskanie
zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższego wykształcenia o
kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a do
awansu – odpowiedni staż pracy w tym zawodzie.
Służba
bezpieczeństwa i higieny pracy pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze i
kontrolne w zakresie bhp. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy
innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, a także
specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne
niezbędne do wykonywania zadań tej służby.
Wymagania te zostały
określone w rozporządzeniu
<http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.361107&full=1>
Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468), zgodnie z
którym Zgodnie z rozporządzeniem <http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.361107&full=1>
Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468 z późn. zm.)
osoby zatrudnione w służbie bhp przed 1 lipca 2005 r. i niespełniające
podwyższonych wymagań kwalifikacyjnych miały prawo do zatrudnienia w służbie
bhp i wykonywania jej zadań bez obowiązku uzupełnienia wykształcenia przez 8
lat, tj. do dnia 30 czerwca 2013 r.
Obecnie, do bycia
behapowcem nie wystarczy już tylko ukończenie kursu. Niezbędne jest uzyskanie
zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższego wykształcenia o
kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a do
awansu – odpowiedni staż pracy w tym zawodzie.
Służba
bezpieczeństwa i higieny pracy pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze i
kontrolne w zakresie bhp. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy
innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, a także
specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne
niezbędne do wykonywania zadań tej służby.
Wymagania te zostały
określone w rozporządzeniu
<http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.361107&full=1>
Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468), zgodnie z
którym pracownicy służby bhp mogą być zatrudniani na stanowiskach: inspektorów,
starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych
specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracownikami służby
bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
inspektorem do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika
bezpieczeństwa i higieny pracy;
starszym inspektorem
do spraw bhp może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp, lub wyższe
wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
specjalistą do spraw
bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie
bhp;
starszym specjalistą
ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub
specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w
służbie bhp;
głównym specjalistą
ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub
specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe
w tym zakresie oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.
Pracownik kierujący
wieloosobową komórką służby bhp musi legitymować się co najmniej następującymi
wymaganiami kwalifikacyjnymi: wyższym wykształceniem o kierunku lub
specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, albo studiami
podyplomowymi w tym zakresie oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.
Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce służby bhp powinien spełniać co
najmniej następujące wymagania kwalifikacyjne: zawód technika bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp, lub wyższe
wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, albo studia podyplomowe w zakresie bhp.
Zgodnie z art. 23711
§ 2
<http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.22144:part=a23711%A72&full=1>
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94) pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp
specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej następujące
wymagania: wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy alboZgodnie z rozporządzeniem
<http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.361107&full=1>
Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468 z późn. zm.)
osoby zatrudnione w służbie bhp przed 1 lipca 2005 r. i niespełniające
podwyższonych wymagań kwalifikacyjnych miały prawo do zatrudnienia w służbie
bhp i wykonywania jej zadań bez obowiązku uzupełnienia wykształcenia przez 8
lat, tj. do dnia 30 czerwca 2013 r.
Obecnie, do bycia
behapowcem nie wystarczy już tylko ukończenie kursu. Niezbędne jest uzyskanie
zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższego wykształcenia o
kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a do
awansu – odpowiedni staż pracy w tym zawodzie.
Służba
bezpieczeństwa i higieny pracy pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze i
kontrolne w zakresie bhp. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy
innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, a także
specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne
niezbędne do wykonywania zadań tej służby.
Wymagania te zostały
określone w rozporządzeniu
<http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.361107&full=1>
Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468), zgodnie z
którym pracownicy służby bhp mogą być zatrudniani na stanowiskach: inspektorów,
starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych
specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracownikami służby
bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
inspektorem do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika
bezpieczeństwa i higieny pracy;
starszym inspektorem
do spraw bhp może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp, lub wyższe
wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
specjalistą do spraw
bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie
bhp;
starszym specjalistą
ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub
specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w
służbie bhp;
głównym specjalistą
ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub
specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe
w tym zakresie oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.
Pracownik kierujący
wieloosobową komórką służby bhp musi legitymować się co najmniej następującymi
wymaganiami kwalifikacyjnymi: wyższym wykształceniem o kierunku lub
specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, albo studiami
podyplomowymi w tym zakresie oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.
Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce służby bhp powinien spełniać co
najmniej następujące wymagania kwalifikacyjne: zawód technika bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp, lub wyższe
wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, albo studia podyplomowe w zakresie bhp.
Zgodnie z art. 23711
§ 2
<http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.22144:part=a23711%A72&full=1>
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94) pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp
specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej następujące
wymagania: wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie
bhp. Może to być również osoba, która była zatrudniona na stanowisku inspektora
pracy w PIP przez okres co najmniej 5 lat.
Pewne wątpliwości
budzi pojęcie “stażu pracy”. Tradycyjnie rozumiane jest ono jako
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Tymczasem obecnie wielu behapowców
wykonuje ten zawód np. w ramach własnej działalności gospodarczej lub jako
dodatkowe obowiązki inspektora bhp zlecone przez pracodawcę (w zakładzie do 100
pracowników), albo na podstawie umowy cywilno-prawnej. W związku z tym
organizacje zrzeszające inspektorów bhp, wspierane np. przez Stowarzyszenie
Ochrony Pracy, postuluje by pojecie “stażu pracy” w rozporządzeniu
<http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21618&full=1>
Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) zastąpić sformułowaniem
“co najmniej rok wykonywania zadań w służbie bhp”.
Data publikacji: 6
sierpnia 2013 r. studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp. Może to być również osoba,
która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w PIP przez okres co
najmniej 5 lat.
Pewne wątpliwości
budzi pojęcie “stażu pracy”. Tradycyjnie rozumiane jest ono jako
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Tymczasem obecnie wielu behapowców
wykonuje ten zawód np. w ramach własnej działalności gospodarczej lub jako
dodatkowe obowiązki inspektora bhp zlecone przez pracodawcę (w zakładzie do 100
pracowników), albo na podstawie umowy cywilno-prawnej. W związku z tym
organizacje zrzeszające inspektorów bhp, wspierane np. przez Stowarzyszenie
Ochrony Pracy, postuluje by pojecie “stażu pracy” w rozporządzeniu
<http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21618&full=1>
Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) zastąpić sformułowaniem
“co najmniej rok wykonywania zadań w służbie bhp”.
Data publikacji: 6
sierpnia 2013 r.pracownicy służby bhp mogą być zatrudniani na stanowiskach:
inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz
głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracownikami służby
bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
inspektorem do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika
bezpieczeństwa i higieny pracy;
starszym inspektorem
do spraw bhp może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp, lub wyższe
wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
specjalistą do spraw
bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie
bhp;
starszym specjalistą
ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub
specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w
służbie bhp;
głównym specjalistą
ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub
specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe
w tym zakresie oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.
Pracownik kierujący
wieloosobową komórką służby bhp musi legitymować się co najmniej następującymi
wymaganiami kwalifikacyjnymi: wyższym wykształceniem o kierunku lub
specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, albo studiami
podyplomowymi w tym zakresie oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.
Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce służby bhp powinien spełniać co
najmniej następujące wymagania kwalifikacyjne: zawód technika bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp, lub wyższe
wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, albo studia podyplomowe w zakresie bhp.
Zgodnie z art. 23711
§ 2 <http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.22144:part=a23711%A72&full=1>
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94) pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp
specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej następujące
wymagania: wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie
bhp. Może to być również osoba, która była zatrudniona na stanowisku inspektora
pracy w PIP przez okres co najmniej 5 lat.
Pewne wątpliwości
budzi pojęcie “stażu pracy”. Tradycyjnie rozumiane jest ono jako
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Tymczasem obecnie wielu behapowców
wykonuje ten zawód np. w ramach własnej działalności gospodarczej lub jako
dodatkowe obowiązki inspektora bhp zlecone przez pracodawcę (w zakładzie do 100
pracowników), albo na podstawie umowy cywilno-prawnej. W związku z tym organizacje
zrzeszające inspektorów bhp, wspierane np. przez Stowarzyszenie Ochrony Pracy,
postuluje by pojecie “stażu pracy” w rozporządzeniu
<http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21618&full=1>
Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) zastąpić sformułowaniem
“co najmniej rok wykonywania zadań w służbie bhp”.

Data publikacji: 6
sierpnia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *