Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą: „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 tablic informacyjnych na potrzeby projektu „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny” o wymiarach:
tablica duża – zewnętrzna o wymiarach: szer. 57 cm na 41 cm wys.
tablica mała wewnętrzna o wymiarach: szer. 31 cm na 21 cm wys.

2. Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście lub pocztą w sekretariacie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, II p. w terminie do dnia 10.12.2010 r., godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie Izby Rzemieślniczej w Opolu pod adresem www.izbarzem.opole.pl z podaniem nazwy, siedziby i adresu wykonawcy.

4. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, (przyziemie – wejście od strony parkingu Izby Rzemieślniczej w Opolu) lub telefonicznie 077 453 79 71 wew. 24 , Osoba do kontaktu: Marzena Szymborska lub Daniel Salamon

5. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w terminie nieprzekraczalnym, do dnia 28 grudnia 2010r.

6. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium jakie Zamawiający będzie brać pod uwagę będzie kryterium: najniższa cena – 100%

Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *