Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Opole, dnia 18.05.2017

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług cateringowych w trakcie trwania kursów.

I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zamówienie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronach internetowych: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.izbarzem.opole.pl.

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa kodu CPV 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

2. Miejsce realizacji zamówienia
Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole

3. Czas trwania zamówienia
05.06.2017 – 31.08.2018

4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w trakcie trwania wydarzeń organizowanych w ramach zadań projektu:
ZADANIE 1 – KURS ZAWODOWY KRAWIEC ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 2 – KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE KRAWIEC WRAZ Z EGZAMINEM – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 3 – KURS ZAWODOWY MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 4 – KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ Z EGZAMINEM – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 5 – KURS ZAWODOWY CIEŚLA ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 6 – KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE CIEŚLA WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM  – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 7 – KURS ZAWODOWY DEKARZ ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 8 – KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE DEKARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 9 – KURS ZAWODOWY BLACHARZ IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 10 – KURS ZAWODOWY OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 11 – KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 12 – KURS ZAWODOWY KUCHARZ ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 10 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 13 – KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE KUCHARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – 4 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 14 – KURS ZAWODOWY FRYZJER ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 10 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 15 – KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE FRYZJER WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – 4 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 16 – KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW ZAKOŃCZONY EGZAMINEM NA INSTRUKTORA – 10 osób x 22 zajęć; czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogę się ubiegać Oferenci, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
dysponują potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
nie są powiązane osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Dodatkowe informacje
1. Oferent, który zostanie wybrany zobowiązany jest do:
a) przygotowania stołu
b) posprzątania po przerwach oraz po zakończeniu kursów w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie
c) zapewnienia własnych naczyń i sztućców (termosów/podgrzewaczy, filiżanek, spodków, szklanek, łyżeczek, cukiernic, talerzy, serwetek itp.)
d) dowozu cateringu  o ustalonej godzinie na miejsce realizacji kursu
e) świadczenia usługi cateringowej na najwyższym poziomie
f) świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie
g) przerwa kawowa powinna składać się z ciągłej przerwy kawowej, czyli dostępnej przez cały czas trwania kursu: kawy, herbaty, śmietanki/mleka do kawy, cukru, cytryny, wody mineralnej niegazowanej, soków, kruchych ciastek (słonych/słodkich) – min. 3 rodzaje.
2. Czas dostawy zostanie określony co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem kursu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości.

IV. Opis przygotowania oferty
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.  Formularz ofertowy oraz oświadczenie stanowią integralną część oferty.
2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie, powinna zawierać datę sporządzenia, miejsce oraz czytelny podpis Oferenta.
3. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
4. Każda oferta musi zawierać nazwę Oferenta, tel, NIP, adres oraz imię i nazwisko osoby występującej w imieniu Oferenta.

V. Kryteria oceny ofert, informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny, jak również opis sposobu obliczania ceny.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
– cena  –  waga kryterium 60% (60 punktów). Liczba punktów za kryterium ceny będzie dokonywana wg następującego wzoru
Liczba punktów = Cmin/Cof x 60 punktów, gdzie:
Cmin – oznacza najniższą cenę brutto spośród złożonych ofert
Cof – oznacza cenę brutto zaproponowaną przez Oferenta
Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia łącznie z kosztami dostawy zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Cena w ofercie powinna zostać podana słownie i liczbowo jako kwota brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w walucie polskiej (zł).
– rekomendacje – waga kryterium 40 % (40 punktów). Liczba punktów za kryterium rekomendacji będzie dokonywana w sposób następujący:
1 – 2 rekomendacje – 10 punktów
3 – 4 rekomendacje – 20 punktów
5 – 6 rekomendacji – 30 punktów
7 i więcej rekomendacji – 40 punktów.
Umowa na wykonanie zamówienia zostanie podpisana z Oferentem, który uzyska największą ilość punktów.
Maksymalna ilość punktów / procentów jakie uzyskać może oferent wynosi 100.

VI. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 11 lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba do kontaktu: Michał Gmitrasiuk  

VII. Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole,  lub nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 02.06.2017 do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki obowiązuje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związanej z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.izbarzem.opole.pl. W sytuacji gdy strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl nie będzie działała informacja zostanie przekazana ofertentom, których oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
X. Postanowienia końcowe
Koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.

Załączniki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *