Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Opole, dn. 30.09.2016 r.

Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole

   
Zapytanie ofertowe nr 1/2016/2.2.POWER
W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP”, nr projektu POWR.02.02.00-00-0004/16, Działanie 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza do składania ofert na opracowanie w ramach ww. projektu analizy potrzeb rozwojowych, a na tej podstawie strategii rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa opolskiego. W skład jednej, kompletnej strategii wchodzi: Plan Rozwoju opracowany na podstawie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, raport z dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionie oraz raport upowszechniający wiedzę o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych. Doradca zobowiązany jest też do udzielania pomocy MMSP we wdrożeniu założeń Planu Rozwoju oraz podejmowania działań interwencyjnych w przypadków trudności we wdrażaniu jego założeń. Partnerem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie.

I. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza 50 tys. PLN netto zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy potrzeb rozwojowych oraz przygotowanie strategii rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego, objętych projektem. W zakres kompletnej strategii wchodzi: Plan Rozwoju opracowany na podstawie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, raport z dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionie oraz raport upowszechniający wiedzę o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych. Doradca zobowiązany jest też do udzielania pomocy MMSP we wdrożeniu założeń Planu Rozwoju oraz podejmowania działań interwencyjnych w przypadków trudności we wdrażaniu jego założeń. Dokumenty mają być opracowane zgodnie z:

1) Minimalnym wzorem Planu Rozwojowego dla mikro i małych Przedsiębiorców zatrudniających do 25 pracowników – załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego
2) Minimalnym wzorem Planu Rozwojowego dla małych i średnich Przedsiębiorców zatrudniających powyżej 25 pracowników – załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego
3) Szczegółowym opisem przebiegu i sposobu wykonania planów rozwojowych zawartych w Regulaminie Konkursu- załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego.
4) Raport dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionie oraz raport upowszechniający wiedzę o zdiagnozowanych potrzebach – dokumenty indywidualnie opracowane przez wyłonionych w zapytaniu Wykonawców, dostosowane do specyfiki danego MMSP objętego wsparciem projektowym.
2. Zaangażowanie w projekcie nie ma wymiaru godzinowego, nie została przewidziana minimalna, ani maksymalna liczba godzin na wykonanie zadań dla danego MMSP. Zaangażowanie ma charakter zadaniowy – każde przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie ma posiadać kompletną strategię, która zostanie zatwierdzona przez przedsiębiorstwo, Zamawiającego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umów z taką liczbą Wykonawców, która jest niezbędna, aby zrealizować zadanie przewidziane w projekcie w opisie przedmiotu zamówienia. Wskutek zapytania ofertowego wyłonionych zostanie 10 Wykonawców. Umowy zlecenia zostaną podpisane z Wykonawcami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów oraz zostaną zaakceptowani przez PARP. Zamawiający przewiduje, że jeden Wykonawca przeprowadzi  około 10 -12 analiz w projekcie, co skutkować będzie opracowaniem adekwatnej do tego liczby strategii rozwojowych.

III. Forma współpracy:
Pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będą zawarte umowy zlecenia, po akceptacji kandydatury Wykonawcy przez PARP. Bezpośrednio po rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego będą zawierane Umowy o współpracy z wyłonionymi Wykonawcami.
IV. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
79410000-1 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.

V. Termin wykonania zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia przewidziana jest w okresie od dnia 01 października 2016 r.  do 31 maja 2018 r.

VI. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział:
a) Osoby fizyczne nie wykonujące działalności gospodarczej.
b) Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
a) dostarczą wszystkie dokumenty zgodnie z Zapytaniem ofertowym,
b) posiadają doświadczenie we współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami,
c) opracowali min. 10 planów rozwoju/strategii przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem zapytania ofertowego  (30 wrzesień 2013 r. – 30 wrzesień 2016 r.)- konieczne referencje.
3. Referencje powinny zawierać:
1) jednoznaczne wskazanie osoby, której dotyczą (imię i nazwisko);
2) dane firmy, która wydaje referencje;
3) zakres usługi, której referencje dotyczą oraz opinię na jej temat;
4) dane kontaktowe do podmiotu wydającego referencje (wraz z osobą kontaktową).
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”.
5.  Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem  Wykonawcy z postępowania.

VII. Forma i termin składania ofert:
1. Oferty powinny zawierać:
a) Formularz ofertowy zawierający cenę brutto za opracowanie kompletnej strategii rozwoju firmy w podziale na wielkość przedsiębiorstwa. Cena powinna zawierać koszt dojazdu do klienta oraz ewentualnego noclegu i inne koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku opracowaniem strategii rozwoju. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Wykaz wykonanych strategii lub planów rozwoju firm w okresie od 30 września 2013 r. do 30 września 2016 r. w ujęciu tabelarycznym – Załącznik  nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Min. 10 referencji od przedsiębiorców – kopie zatwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
d) CV Wykonawcy zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty).
e) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym i Partnerem Projektu podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
f) Oświadczenie Wykonawcy, iż w okresie związania umową z Zamawiającym łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i EFS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
g) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji doradców do projektu – załącznik nr 5.
2. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego – Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, I piętro, pokój 1.2. Dokumenty winny być w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem składającego ofertę oraz dopiskiem: „Strategie rozwojowe MMSP z woj. opolskiego – działanie 2.2 POWER- oferta”.

VIII. Termin złożenia oferty: do dnia 14 października 2016 r. do godz.15:30.

IX. Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie w prowadzeniu doradztwa, które będzie oceniane w skali  0 – 20 pkt. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od ilości wykonanych planów lub strategii rozwoju.
W celu udokumentowania doświadczenia należy przedłożyć wykaz wykonywanych planów lub strategii rozwoju firmy- Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Punkty za kryterium doświadczenie w opracowywaniu planów lub strategii rozwoju firmy zostaną przyznane następująco:
1) 10 planów lub strategii rozwoju – 0 pkt.
2) 11 planów lub strategii rozwoju– 5 pkt.
3) 12 planów lub strategii rozwoju – 10 pkt.
4) 13 planów lub strategii rozwoju – 15 pkt.
5) 14 i więcej planów lub strategii rozwoju – 20 pkt.
2. Cena, która będzie oceniana w skali  0 – 20 pkt za przedsiębiorstwo odpowiedniej wielkości tj. mikroprzedsiębiorstwo (0-20 pkt), małe przedsiębiorstwo zatrudniające do 25 pracowników (0-20 pkt), małe przedsiębiorstwo zatrudniające od 25 pracowników (0-20 pkt) i średnie przedsiębiorstwo (0-20 pkt). Łącznie w kryterium ceny, maksymalna możliwa liczba punktów od uzyskania wynosi 80 pkt. Cena musi być adekwatna do zleconych do wykonania zadań. Cena powinna uwzględniać koszty dojazdu i ewentualnego noclegu Wykonawcy oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją usługi. Do przedstawienia ceny służy Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o następującą proporcję:

Podstawa wyliczenia proporcji jest następująca:
Cena najniższej złożonej oferty – mikroprzedsiębiorstwo:
Punkty za cenę =    ……………………………………….…… x 20 pkt
Cena  oferty badanej
Cena najniższej złożonej oferty – małe przedsiębiorstwo zatrudniające do 25 pracowników:
Punkty za cenę =    ……………………………………….…… x 20 pkt
Cena  oferty badanej
Cena najniższej złożonej oferty – małe przedsiębiorstwo zatrudniające od 25 pracowników:
Punkty za cenę =    ……………………………………….…… x 20 pkt
Cena  oferty badanej
Cena najniższej złożonej oferty – średnie przedsiębiorstwo:
Punkty za cenę =    ……………………………………….…… x 20 pkt
Cena  oferty badanej
W przypadku niezaakceptowania kandydatury Wykonawcy/ów przez PARP Zamawiający rozpocznie rozmowy z kolejnym/mi Wykonawcą/ami z listy z najwyższą liczbą punktów.
W przypadku przekroczenia budżetu przeznaczonego na doradztwo Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny z Wykonawcami, który uzyskali najwyższą liczbę punktów. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

X. Opis sposobu przygotowania ofert:
W odpowiedzi na zamówienie:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej w języku polskim osobiście lub pocztą w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, Biuro Obsługi-Sekretariat, I piętro, pokój 1.2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
4. Oferta Wykonawcy wraz z kompletem dokumentów musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela.
5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzania zmian lub wycofania oferty oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być dostarczone pisemnie (osobiście lub pocztą) do siedziby Zamawiającego w kopercie zawierającej tytuł zapytania „Strategie rozwojowe MMSP z woj. opolskiego – działanie 2.2 POWER – oferta”, datę poprzednio złożonej oferty oraz dopisek „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
8. Minimalny czas związania ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia zapytania.
9. Nie przewiduje się udostępniania wyników konkurencyjnych ofert. Każdy z Wykonawców usługi zostanie poinformowany o przyznanej mu liczbie punktów i o wybraniu lub niewybraniu jego oferty.

XI. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona po terminie składania ofert,
c) będzie zawierała rażąco niską cenę
d) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

XII. Unieważnienie postępowania:
1. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji gdy:
1) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
2) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w sytuacji nie osiągnięcia porozumienia w wyniku negocjacji.

XIII. Osoba do kontaktów:
Pani Agnieszka Wojtal, 77 454 31 73, e-mail:agnieszka.wojtal@izbarzem.opole.pl.

Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych strategii lub planów rozwoju firm w okresie od 30 września 2013 r. do 30 września 2016 r. w ujęciu tabelarycznym
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy, iż w okresie związania umową z Zamawiającym łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i EFS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji doradców do projektu
6. Załącznik nr 6 – Minimalny wzór Planu Rozwojowego dla mikro i małych przedsiębiorców zatrudniających do 25 pracowników
7. Załącznik nr 7 – Minimalny wzór Planu Rozwojowego dla średnich i małych przedsiębiorców zatrudniających powyżej 25 pracowników
8. Załącznik nr 8 – Szczegółowy opis przebiegu i sposobu wykonania planów rozwojowych zawarty w Regulaminie Konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *