Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą : „Nauka zawodu w rzemiośle najlepszą inwestycja w twoją przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: „Tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem” – kod CPV: 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami.
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
2 x Tablica interaktywna : Przekątna tablicy 88″, Przekątna powierzchni roboczej 82″, Powierzchnia robocza: 1720 x 1180 mm

2 x Projektor do tablicy interaktywnej:
 Parametry:
-Technologia:1 x 0.55″ DLP
-Rozdzielczość: 1024×768 (XGA)
-Format obrazu: 4:3
-Rozdzielczość maksymalna: 1600×1200 (UXGA)
-Jasność [ANSI lumenów]: 2700
-Kontrast: 750 : 1SDTV/EDTV/HDTV: 480i,480p,575i,575p,720p,1080i
-Cyfrowa korekcja trapezu: w pionie: +15° / -15°

–  statyw mobilny do tablicy interaktywnej zintegrowany z wysięgnikiem na projektor krótkoogniskowy

– uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego
 2. Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, II  piętro, pok. nr 7  lub nadsyłać pocztą w terminie do dnia 31.08.2012 r., godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie projektu pod adresem www.naukawrzemiosle.pl. Z wybranym Wykonawcą skontaktujemy się także telefonicznie.
4. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55,II p., pok. nr 7 lub telefonicznie pod numerem 077 453 79 71 wew. 24 ,

5. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie: 31 Sierpnia 2012
6. Kryteria oceny ofert
1) cena – 100%

7. Wykluczenie
Beneficjent (Izba Rzemieślnicza w Opolu) nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Wykonawca powinien dołączyć do swojej oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *