Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Dnia 31 stycznia br. weszła w życie
nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektórych mieszanin.
Rozporządzeniem z dnia 23 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 145)
Minister Zdrowia wprowadził zmiany do rozporządzenia z dnia 20
kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych
mieszanin (Dz. U. poz. 445 z późn. zm.) – dalej r.o.o.s.n.
Według nowego brzemienia § 5 ust. 1 pkt 3 r.o.o.s.n. oznakowanie
opakowania każdej substancji niebezpiecznej zawiera: znak lub znaki
ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie określone w
załączniku nr 1 do r.o.o.s.n.; w przypadku substancji
niebezpiecznych, których nie wymieniono w tabeli 3.2 załącznika VI
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 z
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, s.
1 z późn. zm.), znak albo znaki ostrzegawcze i napisy określające
ich znaczenie powinny odpowiadać klasyfikacji dokonanej zgodnie z
kryteriami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
19 ust. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.), zwanymi
dalej „kryteriami klasyfikacji”; w przypadku substancji
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze kategorii 1, 2 lub 3, mutagenne
kategorii 1, 2 lub 3, działające szkodliwie na rozrodczość 1, 2
lub 3, zamieszcza się wyłącznie znak ostrzegawczy określony w
załączniku nr 1 do r.o.o.s.n.; jeżeli substancji przypisano więcej
niż jeden symbol zagrożenia, stosuje się następujące zasady:
a) obowiązek umieszczenia znaku ostrzegawczego odpowiadającego
symbolom T lub T+ czyni znaki ostrzegawcze odpowiadające symbolom
Xn, Xi i C fakultatywnymi, o ile tabela 3.2 załącznika VI do
rozporządzenia nr 1272/2008 nie stanowi inaczej,
b) obowiązek umieszczenia znaku ostrzegawczego odpowiadającego
symbolowi C czyni znaki ostrzegawcze odpowiadające symbolom Xn i Xi
fakultatywnymi,
c) obowiązek umieszczenia znaku ostrzegawczego odpowiadającego
symbolowi E czyni znaki ostrzegawcze odpowiadające symbolom F, F+ i
O fakultatywnymi,
d) obowiązek umieszczenia znaku ostrzegawczego odpowiadającego
symbolowi Xn czyni znak ostrzegawczy odpowiadający symbolowi Xi
fakultatywnym.
W myśl znowelizowanego § 6 ust. 1 pkt 4 r.o.o.s.n. oznakowanie
opakowania każdej mieszaniny niebezpiecznej zawiera: znak lub znaki
ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie, o których mowa w
załączniku nr 1 do r.o.o.s.n., odpowiadające klasyfikacji
mieszaniny dokonanej zgodnie z kryteriami klasyfikacji; w przypadku
mieszanin zaklasyfikowanych jako rakotwórcze kategorii 1, 2 lub 3,
mutagenne kategorii 1, 2 lub 3, działające szkodliwie na
rozrodczość 1, 2 lub 3, zamieszcza się wyłącznie znak
ostrzegawczy określony w załączniku nr 1 do r.o.o.s.n.; jeżeli
mieszaninie przypisano więcej niż jeden symbol zagrożenia, stosuje
się następujące zasady:
a) obowiązek umieszczenia znaku ostrzegawczego odpowiadającego
symbolowi T lub T+ czyni znaki ostrzegawcze odpowiadające symbolom
C, Xn i Xi fakultatywnymi,
b) obowiązek umieszczenia znaku ostrzegawczego odpowiadającego
symbolowi C czyni znaki ostrzegawcze odpowiadające symbolom Xn i Xi
fakultatywnymi,
c) obowiązek umieszczenia znaku ostrzegawczego odpowiadającego
symbolowi E czyni znaki ostrzegawcze odpowiadające symbolom F, F+ i
O fakultatywnymi,
d) obowiązek umieszczenia znaku ostrzegawczego odpowiadającego
symbolowi Xn czyni znak ostrzegawczy odpowiadający symbolowi Xi
fakultatywnym.
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan na dzień 31 gurudnia
2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *